دینامیک جو و ممان سینتیک

بررسی تاخیر حضور تماشاچیان بر عملکرد مهارت حرکتی گروهی از پسران و دختران 10-12 ساله شهرستان میاندوآب
بررسی رضایت شغلی و برخی عوامل با موفقیت تحصیلی دانشجو - معلمان مرکز ضمن خدمت شهرستان بروجرد
بررسی وضعیت تربیت بدنی در مدارس پسرانه استان خراسان
بررسی و مقایسه ویژگیهای شخصیتی دانش‌آموزان خلاق و غیرخلاق مراکز آموزشی استعدادهای درخشان بیرجند به تفکیک جنسیت
بررسی ارتباط رشته تحصیلی، نگرش نسبت به انسان و شیوه‌های مدیریتی مدیران دبیرستانهای مشهد
بررسی مشکلات اجرایی شاغلین به مشاوره در انجام وظایف محوله در مدارس متوسطه نظام جدید آموزش و پرورش شهر تهران از دید مشاوران آن مدارس در سال تح
بررسی عوامل موثر بر میزان اعامال وظایف نظارت و راهنمایی آموزشی مدیران مدارس ابتدایی منطقه قزوین
بررسی سبک مدیریت مدارس استثنایی شهر مشهد و ارتباط آن با رضایت شغلی معلمین
بررسی رابطه آموزش ضمن خدمت با رضایت و موفقیت شغلی کارکنان صدا و سیمای مرکز خوزستان
بررسی فراوانی صدمات وارد بر مفاصل زنان ورزشگار باشگاهی تهران
بررس و مقایسه انتظارات مدیران و معلمان از کارکردهای نقش معلم راهنما در مدارس ابتدایی شهرستان قاین سال تحصیلی 76-77
بررسی تاثیر آموزش تغییر اسنادهای علی بر عملکرد درس ریاضی دانش‌آموزان پس از شکست
بررسی زمینه‌های همسو با "شناخت " و "شناخت درمانی" از مثنوی مولانا
 *