چگونه مانيتور انتخاب کنم؟


اول بودجه و دوم نوع کاربرد معيار انتخاب است.
قدم اول: ابتدا به سايت خريد مراجعه کنيد و محدوده بودجه خود را با قيمت مانيتور ها مطابقت دهيد. ليست مانيتورهايي که در بودجه تان ميگنجد بنويسيد.
قدم دوم: کاربرد عمده خود را بصورت: فقط متن- متن و تصوير- بيشتر تصوير- گرافيک و فيلم حرفه اي تعيين کنيد.

CRT:
براي متن تنها، مانيتور "15 در مود 600x800 کافيست.
براي متن + تصوير، مانيتور "17 و مود 768x1024 کافيست.
براي کاربرد حرفه اي از مدلهاي "17 در مود 1024x1280 يا "19 توصيه مي شود.

LCD:
متن و تصوير "15 در 768x1024
متن و تصوير حرفه اي "17 در 1024x1280

تذکر: کارت گرافيک انتخابي شما بايد همپاي مانيتور باشد.


مانيتور LCD و مانيتور CRT چيست؟


مانيتور LCD مانيتوري است که صفحه نمايش آن ازنوع کريستال مايع است(Liquid Crystal Display).
هر نقطه از تصوير در مانيتور LCD، در اثر عبور نور پلاريزه تکرنگ از ماده کريستال مايع تشکيل ميشود.
مانيتور CRT مانيتوري است که صفحه نمايش آن لامپ تصوير (Cathode Ray Tube) است.
هر نقطه از تصوير در مانيتور CRT، در اثر برخورد يک شعاع الکترون داخل لامپ به سطح فسفر رنگي بوجود مي‌آيد.

چگونه از مانيتور خود درست استفاده کنم؟


- مانيتور را روي سطح محکم و افقي قرار دهيد.
- دور از منابع گرمازا و توليدکننده ميدان مغناطيسي قوي قرار گيرد.
- به اشياي مجاور نچسبد تا ساييدگي ايجاد نشود.
- از سيم برق همراه مانيتور و از پريز داراي سيم اتصال زمين استفاده شود.
- کابل برق و کابل سيگنال را از مسيري عبور دهيد که در مسير عبور افراد و پاگير نباشد.
- منافذ عبور هوا در بدنه مانيتور را نپوشانيد تا جريان هوا آنرا خنک کند.
- از ريختن مايعات و ورود اشياي فلزي و کاغذي ريز به داخل مانيتور جلوگيري نماييد.
- با دست چرب يا کثيف به مانيتور و صفحه تصوير دست نزنيد.
- صفحه تصوير داراي پوشش مخصوص ضد انعکاس است و نياز به مراقبت دارد. در صورت کثيف شدن طبق دستور و با ملايمت سطح را تميز کنيد.
- براي بردن مانيتور به مکان جديد آنرا در فوم و جعبه اصلي بسته بندي کنيد. در هرگونه جابجايي مانيتور CRT بخاطر سنگيني مواظب سلامت کمر خود باشد و آنرا در وضعيت راحت بدني و بدون عجله جابجا کنيد.تصوير مانيتور من مي لرزد. چه بايد بکنم؟


- اگر لرزش فقط در زمان روشن شدن مانيتور وجود دارد و بسرعت کاهش يافته و محو ميشود، کاملا طبيعي است و در اثر Degaussing است.
- اگر لرزش به شکل جابجايي مکاني جزيي تصوير است، به آن Jitter مي گويند که ناشي از وجود ميدان متناوب خارجي است. لازم است وسايل نزديک به مانيتور را دور کنيد.
- اگر لرزش مداوم و بصورت تغييرات سريع در شدت نور صفحه است، به آن Flicker ميگويند که ناشي از انتخاب ناصحيح فرکانس عمودي کارت گرافيک است. براي اصلاح آن، از نرم افزار بهنما استفاده کنيد يا در Start>Control panel>Display>Setting>advanced فرکانس عمودي (Refresh rate) را 85Hz يا بيشتر انتخاب کنيد.
- اگرميزان لرزش بيشتر از مورد بالا باشد، ناشي از اشتباه در تنظيم کارت گرافيک به شکل Interlace است. کارت گرافيک را به صورت Non-interlace تنظيم نماييد.

چگونه تصوير رنگي در مانيتور LCD بوجود مي آيد؟


LCD حروف اول Liquid Crystal Display به معني "نمايشگر کريستال مايع" است. در مانيتور LCD، تصوير از تعداد زياد و معيني از سلولهاي مستطيل تک رنگ حاوي کريستال مايع تشکيل ميشود. واحد کامل رنگي در مانيتور LCD، پيکسل (pixel) نام دارد و مربعي به ابعاد تقريبي 0.3 در 0.3 ميليمتر است. هر پيکسل از 3 مستطيل رنگي سرخ- سبز- آبي RGB به ابعاد تقريبي 1/0در 3/0 ميليمتر تشکيل شده است.
خاصيت کريستال مايع اين است که در اثر اعمال ولتاژ، نور پلاريزه رنگي عبوري را به تناسب ولتاژ تضعيف ميکند. ترکيب 3 ولتاژ مستقل که به سه مستطيل R و G و B ميرود، ميتواند 16 ميليون رنگ را نشان دهد.
يک مانيتور LCD "15، از 1024 ستون در 768 رديف پيکسل يا 2359296 عدد سلول مستطيل تک رنگ تشکيل شده است.


Dot و Stripe چه فرقي دارند؟


در مانيتورهاي معمولي، تصوير از نقاط دايره اي رنگي (Dot) و در مانيتور هاي FLATRON به شکل نوارهاي رنگي (Stripe) است.
در نوع Stripe سطح موثر نور حدود 30% بيشتر از نوع Dot است.


آيا لازم است حتماً درايور مانيتور را نصب کنيم؟

بله. توصيه مي شود. گرچه از مانيتور مي توان به صورت Plug & Play استفاده نمود، ولي نصب درايور، بيشترين هماهنگي بين کارت گرافيک و مانيتور را ايجاد مي کند.

هنگام روشن شدن مانيتور، تصوير مي‌لرزد و صداي خاصي از مانيتور به گوش مي‌رسد. آيا مانيتور ايراد دارد؟


خير مانيتور ايرادي ندارد. اين امر كاملاً طبيعي بوده و مربوط به فرآيندي با نام Degaussing مي‌باشد.