داغونم کرد...


داغونم کرد...داغونم کرد...
توی قصابی بودم که یه خانم پیر اومد تو مغازه و یه گوشه ایستاد
یه آقای جوان خوش تیپی هم اومد تو گفت: آقاابراهیم قربون دستت پنج کیلو فیله گوساله بکش عجله دارم

آقای قصاب شروع کرد به بریدن فیله و جداکردن اضافه هاش
همینجور که داشت کارشو انجام میداد رو بهپیرزن کرد گفت: شما چی میخواین مادر جان؟

پیرزن اومد جلو یک پونصد تومنی مچاله گذاشتتو ترازو گفت: لطفا" به اندازه همین پول گوشت بدین آقا.

قصاب یه نگاهی به پونصد تومنی کرد و گفت:پونصد تومان! این فقط آشغال گوشت میشه مادر جان
پیرزن یه فکری کرد و گفت: بده مادر...اشکالی نداره... ممنون

قصاب آشغال گوشتهای اون آقا رو کند و گذاشتبرای اون خانم

اون آقای جوان که فیله سفارش داده بود همینجور که با موبایلش بازی میکرد رو به خانم پیر کرد و گفت: مادر جان اینارو واسه سگتون میخواین؟

خانم پیر رنگش پرید و سرخ و سفید شد و باصدای لرزان نگاهی به اون آقا کرد و گفت: سگ؟

آقای جوان گفت: بله... آخه سگ من این فیلههارو هم با ناز میخوره... سگ شما چجوری اینا رو میخوره؟!

خانم پیر با بغض و خجالت گفت: میخوره دیگهمادر... شکم گرسنه سنگم میخوره

آقای جوان گفت: نژادش چیه مادر؟

خانم پیر گفت: بهش میگن توله سگ دو پا...اینا رو برای بچههام میخوام اّبگوشت بار بذارم خیلی وقته گوشت نخوردن!

با شنیدن این جمله اون جوون رنگش عوض شد...یه تیکه از گوشت های فیله رو برداشت گذاشت رو آشغال گوشت های اون خانم پیر

خانم پیر بهش گفت: شما مگه اینارو برایسگتون نگرفته بودین؟

جوون گفت: چرا مادر

خانم پیر گفت: بچه های من غذای سگ نمیخورن مادر
بعد گوشت فیله رو گذاشت اون طرف و آشغالگوشت هاش رو برداشت و رفت... داغونم کرد داغونم کرد خداااااااتوزيع «دا» در آمریکا

1:

خانوم عزیز....
بانو.......
گرامی......

لطفا از جستجو تاپیک هستفاده کنین .....


ما چقدر زود باوریم
تاپیک تکراری ...


این چندمی در این 2 ساعت


کتاب خوانی گروهی

2:باور کنید هستفاده میکنم....ولی هیچ موضوعی رو نشون نمیده.....


دانلود کتاب مرجع کامل ضد امنیت شبکه (Anti Network Security)


بدترین کتابی که خوندین؟؟؟

3:

خیلــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــی قدیمی و تکراری ِ!


70 out of 100 based on 40 user ratings 1090 reviews