آی آدما ارباب ما بنده نوازی می کنه


آی آدما ارباب ما بنده نوازی می کنه


/ کليپ آی آدما ارباب ما بنده نوازی می کنه
آی آدما ارباب ما بنده نوازی می کنه
• زمان : 06:15
سرود و مدح

چهارشنبه، 25
76 out of 100 based on 56 user ratings 1306 reviews