حجه الاسلام علیرضا پناهیان: عدالت طلبانی که راه را گم کردند...


حجه الاسلام علیرضا پناهیان: عدالت طلبانی که راه را گم کردند...


/ کليپ حجه الاسلام علیرضا پناهیان: عدالت طلبانی که راه را گم کردند...
حجه الاسلام علیرضا پناهیان: عدالت طلبانی که راه را گم کردند...
• زمان : 12:35
دانلود بخشی از سخنرانی استاد پناهیان درباره انحراف در اهداف عالی

چهارشنبه، 4
70 out of 100 based on 80 user ratings 1330 reviews

حجت الاسلام پناهیان - دانشگاه تهران - محبت خدا - جلسه هشتم (جلسه آخر)
حجت الاسلام پناهیان - تعیین‌ کننده‌ ترین عامل در مقدّرات بشر - جلسه اول
حجت الاسلام پناهیان - تعیین‌ کننده‌ ترین عامل در مقدّرات بشر - جلسه دوم
حجت الاسلام پناهیان - تعیین‌ کننده‌ ترین عامل در مقدّرات بشر - جلسه سوم
حجت الاسلام پناهیان - تعیین‌ کننده‌ ترین عامل در مقدّرات بشر - جلسه پنجم
حجت الاسلام پناهیان - تعیین‌ کننده‌ ترین عامل در مقدّرات بشر - جلسه چهارم
حجت الاسلام پناهیان - تعیین‌ کننده‌ ترین عامل در مقدّرات بشر - جلسه ششم
حجت الاسلام پناهیان - تعیین‌ کننده‌ ترین عامل در مقدّرات بشر - جلسه هفتم
حجت الاسلام پناهیان - تعیین‌ کننده‌ ترین عامل در مقدّرات بشر - جلسه نهم
حجت الاسلام پناهیان - تعیین‌ کننده‌ ترین عامل در مقدّرات بشر - جلسه دهم
حجت الاسلام پناهیان - تعیین‌ کننده‌ ترین عامل در مقدّرات بشر - جلسه یازدهم
حجت الاسلام پناهیان - خود نمایی - جلسه اول
حجت الاسلام پناهیان - خود نمایی - جلسه دوم
حجت الاسلام پناهیان - خود نمایی - جلسه سوم
*