شرح دیوان حافظ - اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را - قسمت 15


شرح دیوان حافظ - اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را - قسمت 15


/ کليپ شرح دیوان حافظ - اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را - قسمت 15
شرح دیوان حافظ - اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را - قسمت 15
• زمان : 00:20:29
دانلود فایل صوتی شرح عرفانی و فلسفی دیوان اشعار حافظ توسط دکتر حسن بلخاری؛ غزل 3: اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را ...

شنبه، 3
70 out of 100 based on 50 user ratings 850 reviews

شرح دیوان حافظ - می‌دمد صبح و کله بست سحاب - قسمت 3
شرح دیوان حافظ - می‌دمد صبح و کله بست سحاب - قسمت 4
شرح دیوان حافظ - گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب - قسمت 1
شرح دیوان حافظ - گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب - قسمت 2
شرح دیوان حافظ - گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب - قسمت 3
شرح دیوان حافظ - گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب - قسمت 4
شرح دیوان حافظ - گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب - قسمت 5
شرح دیوان حافظ - گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب - قسمت 6
شرح دیوان حافظ - گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب - قسمت 7
شرح دیوان حافظ - گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب - قسمت 8
شرح دیوان حافظ - گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب - قسمت 9
شرح دیوان حافظ - گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب - قسمت 10
شرح دیوان حافظ - گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب - قسمت 11
شرح دیوان حافظ - گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب - قسمت 12
*