شرح دیوان حافظ - خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت - قسمت 7


شرح دیوان حافظ - خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت - قسمت 7


/ کليپ شرح دیوان حافظ - خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت - قسمت 7
شرح دیوان حافظ - خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت - قسمت 7
• زمان : 00:20:20
دانلود شرح غزلیات دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی توسط دکتر حسن بلخاری

جمعه، 29 دی
70 out of 100 based on 80 user ratings 730 reviews

شرح دیوان حافظ - آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است - قسمت 13
شرح دیوان حافظ - آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است - قسمت 4
شرح دیوان حافظ - آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است - قسمت 14
شرح دیوان حافظ - آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است - قسمت 15
شرح دیوان حافظ - آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است - قسمت 16
شرح دیوان حافظ - آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است - قسمت 17
شرح دیوان حافظ - خدا چو صورت ابروی دلگشای تو بست - قسمت 1
شرح دیوان حافظ - خدا چو صورت ابروی دلگشای تو بست - قسمت 2
شرح دیوان حافظ - خدا چو صورت ابروی دلگشای تو بست - قسمت 3
شرح دیوان حافظ - خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است - قسمت 1
شرح دیوان حافظ - خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است - قسمت 2
شرح دیوان حافظ - خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است - قسمت 3
شرح دیوان حافظ - خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است - قسمت 4
شرح دیوان حافظ - خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است - قسمت 5
*