شرح دیوان حافظ - سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت - قسمت 16


شرح دیوان حافظ - سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت - قسمت 16


/ کليپ شرح دیوان حافظ - سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت - قسمت 16
شرح دیوان حافظ - سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت - قسمت 16
• زمان : 00:23:04
دانلود شرح غزلیات دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی توسط دکتر حسن بلخاری

جمعه، 29 دی
82 out of 100 based on 72 user ratings 922 reviews

شرح دیوان حافظ - رواق منظر چشم من آشیانه توست - قسمت 10
شرح دیوان حافظ - رواق منظر چشم من آشیانه توست - قسمت 11
شرح دیوان حافظ - رواق منظر چشم من آشیانه توست - قسمت 12
شرح دیوان حافظ - رواق منظر چشم من آشیانه توست - قسمت 13
شرح دیوان حافظ - برو به کار خود ای واعظ این چه فریادست - قسمت 1
شرح دیوان حافظ - برو به کار خود ای واعظ این چه فریادست - قسمت 2
شرح دیوان حافظ - برو به کار خود ای واعظ این چه فریادست - قسمت 4
شرح دیوان حافظ - برو به کار خود ای واعظ این چه فریادست - قسمت 3
شرح دیوان حافظ - برو به کار خود ای واعظ این چه فریادست - قسمت 5
شرح دیوان حافظ - برو به کار خود ای واعظ این چه فریادست - قسمت 7
شرح دیوان حافظ - برو به کار خود ای واعظ این چه فریادست - قسمت 8
شرح دیوان حافظ - برو به کار خود ای واعظ این چه فریادست - قسمت 9
شرح دیوان حافظ - برو به کار خود ای واعظ این چه فریادست - قسمت 10
شرح دیوان حافظ - برو به کار خود ای واعظ این چه فریادست - قسمت 11
*