بررسی رابطه منبع کنترل الگوی رفتاری A ، B و رضایت شغلی مدیران مدارس

بررسی تاثیر روش اطلاع‌رسانی بر سطح اضطراب : بیماران عمل جراحی عمومی
بررسی تحول اخلاقی و نوعدوستی در دانشجویان تیزهوش و مستعد واقع در دانشگاههای تهران
بررسی و مقایسه ویژگیهای رفتار سازشی پسران عقب مانده ذهنی آموزش‌پذیر و عادی 9 تا 12 ساله در آموزشگاههای ابتدائی شهرستان رودسر
هنجاریابی فرم تجدیدنظر شده مقیاس هوش وکسلر برای کودکان (wisc-R) درباره دانش‌آموزان هفت ساله شهر تهران
عوامل موثر در کارآئی خانواده (بررسی ویژگیهای روان سنجی مقیاس سنجش خانواده-
تاثیر مشاهده و تقلید در رفتار گروهی از کبوتران
بررسی عوامل موثر بر افت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور (آموزش از راه دور)
مقایسه رابطه مکال گرایی با عزت نفس در نخبگان علمی، ورزشی و افراد غیر نخبه
ثبات و تحول در اندیشه حکومتی امام خمینی (ره)
بررسی هوش هیجانی مجرمان زندانی و افراد عادی و رابطه ی آن با سلامت روان
بررسی اختلال رفتار ارتباطی و سیمای همه‌گیری شناختی آن در ایران (در تهران)
بررسی اثربخشی آموزشی مهارت‌های حل مسئله بر برخی از ویژگیهای شخصیتی نوجوانان تحت پوشش مراکز شبانه‌روزی بهزیستی
 *