فاصله تبريز تا جلفا چند کيلومتر است؟


فاصله تبريز تا جلفا چند کيلومتر است؟
    فاصله تبريز تا جلفا چند کيلومتر است؟

پاسخ :


فاصله چالوس تا شيراز چند کيلومتر است؟

1:فاصله چالوس تا قزوين چند کيلومتر است؟

فاصله تبریز تا جلفا، 135 کیلومتر هست.


فاصله چالوس تا قم چند کيلومتر است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


82 out of 100 based on 52 user ratings 802 reviews