آيه 133 سوره اعراف چيست؟


آيه 133 سوره اعراف چيست؟
    آيه 133 سوره اعراف چيست؟

پاسخ :


آيه 75 سوره انفال چيست؟

1:آيه 1 سوره توبه چيست؟

آیه 133 سوره اعراف:

"فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلاَتٍ فَاسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ"

این آیه در حزب یک جز نه قراون مجید برنامه دارد.
سوره اعراف، سوره هفتم قراون کریم می باشد.


آيه 2 سوره توبه چيست؟
این سوره مکی هست و 206 آیه دارد.


آيه 3 سوره توبه چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


آيه 4 سوره توبه چيست؟

2:آيه 5 سوره توبه چيست؟

آیه 133 سوره اعراف:

"فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلاَتٍ فَاسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ"

این آیه در حزب یک جز نه قراون مجید برنامه دارد.
سوره اعراف، سوره هفتم قراون کریم می باشد.


آيه 6 سوره توبه چيست؟
این سوره مکی هست و 206 آیه دارد.


آيه 7 سوره توبه چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.

3:ترجمه الهی قمشه ای آیه 133 سوره اعراف:

"پس بر اونها طوفان و ملخ و شپشک و وزغ و خون (خون شدن آب) اون نشانه‌های آشکار (قهر و غضب) را فرستادیم، باز طریق کبر و گردنکشی پیش گرفتند و قومی گناهکار بودند."

این آیه در حزب یک جز نه قراون مجید برنامه دارد.
سوره اعراف، سوره هفتم قراون کریم می باشد.

این سوره مکی هست و 206 آیه دارد.

پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.

4:ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 133 سوره اعراف:

"So We sent (plagues) on them: Wholesale death, Locusts, Lice, Frogs, nd Blood: Signs openly self-explained: but they were steeped in arrogance,- a people given to sin."پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


82 out of 100 based on 82 user ratings 682 reviews