آيه 56 سوره زخرف چيست؟


آيه 56 سوره زخرف چيست؟
    آيه 56 سوره زخرف چيست؟

پاسخ :


آيه 19 سوره احقاف چيست؟

1:آيه 20 سوره احقاف چيست؟

آیه 56 سوره زخرف:

"فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ"

این آیه در حزب سه جز بیست و پنج قراون مجید برنامه دارد.
سوره زخرف، سوره چهل و سوم قراون کریم می باشد.


آيه 21 سوره احقاف چيست؟
این سوره مکی هست و 89 آیه دارد.


آيه 22 سوره احقاف چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


آيه 23 سوره احقاف چيست؟

2:آيه 24 سوره احقاف چيست؟

ترجمه الهی قمشه ای آیه 56 سوره زخرف:

"و هلاک اون قوم را مایه عبرت آیندگان برنامه دادیم."

این آیه در حزب سه جز بیست و پنج قراون مجید برنامه دارد.
سوره زخرف، سوره چهل و سوم قراون کریم می باشد.


آيه 25 سوره احقاف چيست؟
این سوره مکی هست و 89 آیه دارد.


آيه 26 سوره احقاف چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.

3:ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 56 سوره زخرف:

"nd We made them (a people) of the ast and an xample to later ages."پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


70 out of 100 based on 50 user ratings 850 reviews