آيه 56 سوره مدثر چيست؟


آيه 56 سوره مدثر چيست؟
    آيه 56 سوره مدثر چيست؟

پاسخ :


آيه 27 سوره نبأ چيست؟

1:آيه 28 سوره نبأ چيست؟

آیه 56 سوره مدثر:

"وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ"

این آیه در حزب سه جز بیست و نه قراون مجید برنامه دارد.
سوره مدثر، سوره هفتاد و چهارم قراون کریم می باشد.


آيه 29 سوره نبأ چيست؟
این سوره مکی هست و 56 آیه دارد.


آيه 30 سوره نبأ چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


آيه 31 سوره نبأ چيست؟

2:آيه 32 سوره نبأ چيست؟

ترجمه الهی قمشه ای آیه 56 سوره مدثر:

"و نخواهند متذکر شوند جز اونکه خدا بخواهد (یعنی بدون مشیّت و لطف الهی کسی بهشتی و سعادتمند نخواهد شد.


آيه 33 سوره نبأ چيست؟
از او رواست تقوا و ترس و بیم و شوق و امیدواری که) او اهل تقوا و اهل آمرزش و مغفرت هست."

این آیه در حزب سه جز بیست و نه قراون مجید برنامه دارد.
سوره مدثر، سوره هفتاد و چهارم قراون کریم می باشد.


آيه 34 سوره نبأ چيست؟
این سوره مکی هست و 56 آیه دارد.

پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.

3:ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 56 سوره مدثر:

"But none will keep it in remembrance except as llah wills: e is the Lord of Righteousness, and the Lord of Forgiveness."پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


70 out of 100 based on 40 user ratings 490 reviews