آيه 14 سوره بلد چيست؟


آيه 14 سوره بلد چيست؟
    آيه 14 سوره بلد چيست؟

پاسخ :


آيه 6 سوره همزه چيست؟

1:آيه 7 سوره همزه چيست؟

آیه 14 سوره بلد:

"أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ"

این آیه در حزب سه جز سی قراون مجید برنامه دارد.
سوره بلد، سوره نودم قراون کریم می باشد.


آيه 8 سوره همزه چيست؟
این سوره مکی هست و 20 آیه دارد.


آيه 9 سوره همزه چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


آيه 1 سوره فيل چيست؟

2:آيه 2 سوره فيل چيست؟

ترجمه الهی قمشه ای آیه 14 سوره بلد:

"و طعام دادن در روز قحطی و گرسنگی هست."

این آیه در حزب سه جز سی قراون مجید برنامه دارد.
سوره بلد، سوره نودم قراون کریم می باشد.


آيه 3 سوره فيل چيست؟
این سوره مکی هست و 20 آیه دارد.


آيه 4 سوره فيل چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.

3:ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 14 سوره بلد:

"Or the giving of food in a day of privation"پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


82 out of 100 based on 82 user ratings 1282 reviews