آيه 1 سوره مسد چيست؟


آيه 1 سوره مسد چيست؟
    آيه 1 سوره مسد چيست؟

پاسخ :


آيه 19 سوره زمر چيست؟

1:آيه 20 سوره زمر چيست؟

آیه 1 سوره مسد:

"تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ"

این آیه در حزب چهار جز سی قراون مجید برنامه دارد.
سوره مسد، سوره صد و یازدهم قراون کریم می باشد.


آيه 21 سوره زمر چيست؟
این سوره مکی هست و 5 آیه دارد.


آيه 22 سوره زمر چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


آيه 23 سوره زمر چيست؟

2:آيه 24 سوره زمر چيست؟

ترجمه الهی قمشه ای آیه 1 سوره مسد:

"ابو لهب (که دایم در پی آزار و دشمنی پیغمبر بود با تمام اقتدار و دارایی) نابود شد و دو دستش (که سنگ به رسول می‌افکند) قطع گردید."

این آیه در حزب چهار جز سی قراون مجید برنامه دارد.
سوره مسد، سوره صد و یازدهم قراون کریم می باشد.


آيه 25 سوره زمر چيست؟
این سوره مکی هست و 5 آیه دارد.


آيه 26 سوره زمر چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.

3:ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 1 سوره مسد:

"erish the hands of the Father of Flame! erish he!"پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


82 out of 100 based on 42 user ratings 1042 reviews