در ازدواج موقت با شرط عدم دخول اگر زوج فوت کند زوجه باید عده را نگه دارد؟


در ازدواج موقت با شرط عدم دخول اگر زوج فوت کند زوجه باید عده را نگه دارد؟
    در ازدواج موقت با شرط عدم دخول اگر زوج فوت کند زوجه باید عده را نگه دارد؟

پاسخ :


نباید به آقای خمینی امام گفته شود چرا به او امام می گویید؟ امام فقط 12 تن هستند. شما جسارت

1:خواهشمندم در مورد تعداد تکه های کفن زن و مرد توضیح دهید که چگونه است وعلت این تفاوت

گر چه اگر هیچگو نه دخولی از قبل یا دبر انجام نگرفته باشد نسبت به ازدواج مو قت عده ندارد ولی بخاطر فوت شوهر باید عده وفات نگهدارد یعنی از روز فوت شوهر تا مدت چهار ماه وده روز از شوهر کردن چه دایم و چه بصورت موقت خوداری نمایدیعنی در این مدت ازدواج بر او حرام هست

برگرفته از پرسمان


خواهشمندم در مورد جزیره برمودا، جزیره خضراء، جزیره شیطان توضیحاتی در ارتباط آنها با
پرسمان در تاریخ 2 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 10:33 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


82 out of 100 based on 82 user ratings 1282 reviews

گاهی اوقات رطوبتی که بعد از خوابیدن در روی لباس دیده می شود اما با نشانه هایی که در گذشته
میزان قرار گرفتن سر بر روی مهر چه میزان است؟
آیا می توان از رساله ای که روی موبایل کار می کند استفاده نمود؟
لطفا روایات زیر را که در مورد ازدواج موقت است با دلیل اثبات کنید. 1) علی (ع) می فرمایند:
در مورد این که متعه چند بار مجاز دانسته شده است و آن هم چون شرایط اضطراری بوده است (بقره،
از طریق برهان فطرت چگونه می توان وجود خدا را اثبات کرد؟
احادیث و آیات در مورد دیه را می خواستم.
مسأله خرید نماز و روزه میت از طرف بازماندگان (قرآن، حدیث، رساله و ...) و اینکه چرا باید
مسأله معاد جسمانی و روحانی اینکه جسم انسان پس از مرگ و پوسیدگی جزو خاک شده و این اجزاء
چرا به وجود مقدس امام زمان(عج)، اباصالح می گویند؟
چندی پیش من حدود 40-50 سوال از شما پرسیده بودم که شما لطف کرده جوابشان را برایم فرستادیدکه
Converting large ASP.NET VB.NET project to C# - incrementally?
Eventhandling in ascx usercontrols
Infragistics WebTextEdit - Setting value in Javascript function
How are you using the Machine.config, or are you?
Where is the best place to store user related data in asp.net?
Client View of Everyone Looking at a Webpage
Best Approach For Configuring Multiple .Net Applications
LinkButton not firing on production server
How to implement paging for asp:DataList in .NET 2.0?
How to Naturally/Numerically Sort a DataView?
*