آبی که در هنگام شستشو با سنگ توالت یا کاشی های اطراف برخورد می کند پاک است؟


آبی که در هنگام شستشو با سنگ توالت یا کاشی های اطراف برخورد می کند پاک است؟
    آبی که در هنگام شستشو با سنگ توالت یا کاشی های اطراف برخورد می کند پاک است؟

پاسخ :


چرا خداوند در قرآن می گوید که هر که را که بخواهد هدایت می کند و هر که را که بخواهد گمراه؟

1:چرا خداوند گاهی توسط یک خواب و یا هدایت های دیگر باعث ارشاد و رهنمود به دین کافران میبا توجه به اینکه در عصر حاضر نیز کفر بیداد می کند، آیا باز هم می توان گفت که نیاز به معجزه
ترشحات آبى که به کر وصل هست (مثل آب لوله و شیر) اگر به چیز نجس برخورد کند و همراه با ذرّات نجاست نباشد پاک هست؛ ولى ترشّحات آب قلیل که به چیز نجس برخورد کرده، نجس هست و اگر به بدن یا پوشش یا جاى دیگر ترشح کند اون را نجس مى‏کند.

من کارشناسی ارشد رشته شیلات هستم به دلیل انجام پایان نامه خود با یکی از اساتید دانشگاه
موفق باشید

سؤالی که برای من مطرح می باشد در مورد حلیت خرچنگ (دریایی یا آب شیرین) می باشد البته من


برگرفته از پرسمان


در سفرهای دانشجویی (هم دختران هم پسران حضور دارند) موقع نماز اگر دختری به دلیل عادت
پرسمان در تاریخ 2 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 10:42 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


70 out of 100 based on 50 user ratings 850 reviews

ناخن بلند برای زن که نوعی زینت محسوب می شود جلوی نامحرم چه حکمی دارد با توجه به اینکه
اگر لباس نجسی که شسته شده بوی نجاست در آن باقی مانده باشد چه حکمی دارد؟
به طور مفصل و کامل مواردی که زن در انجام آنها باید از شوهرش اجازه بگیرد را بفرمایید.
در صورتی که مردی بخواهد نماز صبح قضا را به جا آورد باید با صدای بلند باشد یا خیر؟
اگر شخصی ازدواج نکرده در تنهایی خودش کاری کند که جنب شود اشکال دینی دارد یا نه؟
چگونه می توان به متن مصاحبه های صورت گرفته توسط حبیب لاجوردی و سایرین با بازیگران مطرح
من دختری بیست ساله هستم از خانواده ای بسیار مذهبی و فرهنگی پدرم استاد دانشگاه هستند
مؤذن امام حسین(ع) چه کسی بود؟
Converting large ASP.NET VB.NET project to C# - incrementally?
Eventhandling in ascx usercontrols
Infragistics WebTextEdit - Setting value in Javascript function
How are you using the Machine.config, or are you?
Where is the best place to store user related data in asp.net?
Client View of Everyone Looking at a Webpage
Best Approach For Configuring Multiple .Net Applications
LinkButton not firing on production server
How to implement paging for asp:DataList in .NET 2.0?
How to Naturally/Numerically Sort a DataView?
*