برای کفاره روزه قضا می شود به جای یک مدت پول داد؟ قیمت مثلا برنج را باید به قیمت ماه


برای کفاره روزه قضا می شود به جای یک مدت پول داد؟ قیمت مثلا برنج را باید به قیمت ماه
    برای کفاره روزه قضا می شود به جای یک مدت پول داد؟ قیمت مثلا برنج را باید به قیمت ماه رمضان گذشته حساب کرد؟ من مقلد آقای بهجت هستم.

پاسخ :


منظور از «بداء» در حدیث 177 روضه کافی چیست؟ هم چنین «خلط سودا»؟

1:این که در حدیث 225 -223 روضه کافی، در مورد حجامت صحبت شده است آیا اکنون هم که وسایل پزشکیاین یأج و مأجوجی که در حدیث 274 روضه کافی ذکر شده، من متوجه نمی شوم یعنی چه و یعنی چه کسانی؟
خیر دادن پول اون به فقیر جایز نیست ولی می توان پول را به نهاد های معتبر که به مصرف طعام می رسانند داد مانند دفاتر مراجع تقلید و کمیته امداد

فلسفه تعداد زوجین در میان پیامبران خداوند و جانشیانشان چه بوده است؟ پیامبر یعقوب که
همه: اگر اطمینان دارد که نهادهاى یاد شده، پول کفّاره را با رعایت شرایط شرعى، به مصرف طعام براى فقیران مى‏رسانند، کفایت مى‏کند.سیستانى، منهاج الصالحین، ج 3، م 776 ؛ صافى، هدایه العباد، ج 2، الکفارات، م 20 ؛ امام، تحریرالوسیله، ج 2، الکفارات، م 20؛ خامنه‏اى، اجوبه الاستفتاءات، س 801 ؛ مکارم، هستفتاءات، ج 1، س 291؛ دفتر:فاضل، وحید، نورى، تبریزى و بهجت.

منبع و سند و متن روایت مندرج در اسکناس های پنج هزار تومانی که به نقل از پیامبر(ص) را عنایت
در مورد محاسبه قیمت می بایست قیمت وقت پرداخت کفاره را در نظر گرفت

برگرفته از پرسمان


«اشعث بن قیس» دارای چند همسر بوده است؟ از هر کدام از همسرانش چند فرزند پسر و چند دختر
پرسمان در تاریخ 4 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 03:42 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


70 out of 100 based on 60 user ratings 1210 reviews

شرح و تفسیر تبری و تولی چیست؟
افرادی که توان ازدواج ندارند به چه روشی می توانند بر مشکل غلبه غریزه خود فایق آمده و
در نامه قبلی، چیزهایی را نمی دانستم که از پاسخ شما متوجه شدم، ولی 2 سؤال پیش می آید و
در سوره صف آیه 7 منظور چه کسی است؟ آیا فرد خاصی منظور است یا کلی گفته شده است؟
در مورد آیه 48 سوره قصص شأن نزول قسمت دوم این آیه را می خواستم بدانم؟ من اصلا ارتباط این
در آیه 49 سوره قصص، مگر تورات، تحریف شده نیست، پس چرا پیامبر اسم این کتاب را در کنار قرآن
در آیه 57 سوره احزاب، این که گفته شده است آنها خدا و پیامبرش و در آیه 58 سوره احزاب مؤمنین
در آیه 61 سوره احزاب، این که گفته شده است «آنها را به سختی بکشید» یعنی چگونه؟ این قسمت
Developing a simple photo ASP.NET/MVC application, how to do this?
Route www link to non-www link in .net mvc
Route to get all requests to the root folder (no trailing slash allowed)
Problem mixing webforms into ASP.NET MVC application
ASP.NET MVC Beta 1 - Does It Support Strongly Typed View Data?
ASP.Net MVC Ajax form with jQuery validation
How to display HTML stored in a database from an ASP.NET MVC view?
Break points aspx pages
How do I imitate the ASP.NET AjaxOptions delegate functions?
How can I post an array of string to ASP.NET MVC Controller without a form?
*