کدام سوره به نام موجود زنده ای است که با چشم دیده نمیشود؟


کدام سوره به نام موجود زنده ای است که با چشم دیده نمیشود؟
    کدام سوره به نام موجود زنده ای است که با چشم دیده نمیشود؟

پاسخ :


جواز کشتن انواع جانواران مضر (سوسک، موش و ...) با این که همه شان مخلوق خدا بوده و معتقدیم

1:چرا برخی افراد واقعا معصیت کار و فاسق، از نظر هوش و استعداد و وضع مالی و ... موفق تر به

علی الظاهر سوره جن می باشد.

برگرفته از پرسمان


گاهی حال طول دادن به تعقیبات نماز را ندارم و به تسبیحات و سجده شکر اکتفا می کنم. از طرفی
پرسمان در تاریخ 4 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 05:37 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


88 out of 100 based on 68 user ratings 1018 reviews

پیامبر(ص) به زیاد فکر کردن و عادت دادن دل به مهربانی توصیه می فرمودند. به چه چیزی زیاد
آیا می شود که روزه را با بیرون رفتن به فاصله شرعی آمدن، باطل کرد؟
اگر نیم ساعت مانده به افطار پریود شوم باز هم روزه ام باطل است؟
آیا کرم مو یا تافت یا چسب مو و سایر مواد نگهدارنده و حالت دهنده مو برای مسح کشیدن مشکل
می خواستم بدانم که ایرانیان از چه زمانی یکتا پرست شدند؟
اشخاصی مثل فوتبالیست ها که بر فرض مثال بعد از افطار بازی دارند، با توجه به اینکه قبل
در مورد ردالشمس که چندین بار برای حضرت علی(ع) اتفاق افتاده است می خواستم بدانم چند بار
سخن امام حسن(ع) بعد از شهادت حضرت علی(ع) در مسجد چه بود؟
این سخن یعنی چه: «در دنیا طوری زندگی کنید که همیشه زنده هستید و برای نماز طوری نماز بخوانید
چه مقدار خون در بدن و لباس نمازگزار باشد نمازش صحیح است؟ می گویند به اندازه کمتر از
مرجع تقلید به چه دردی می خورد و به چه کاری می آید؟ وقتی تیم ملی می خواهد وارد کشور آمریکا
How do you compile static pthread-win32 lib for x64?
What is the simplest way to convert char[] to/from tchar[] in C/C++(ms)?
const int vs. int const as function parameter in C++ and C
Why use pointers? [closed]
Why is fread reaching the EOF early?
On Win32 how do you move a thread to another CPU core?
printf + uint_64 on Solaris 9?
What C/C++ functions are most often used incorrectly and can lead to buffer overflows?
Making a Nonblocking socket for WinSocks and *nix
State of “memset” functionality in C++ with modern compilers
*