ما دو نفر همکار مجرد هستیم، براى آنکه روابط مان از نظر شرعى دچار مشکل نشود و به گناه


ما دو نفر همکار مجرد هستیم، براى آنکه روابط مان از نظر شرعى دچار مشکل نشود و به گناه
    ما دو نفر همکار مجرد هستیم، براى آنکه روابط مان از نظر شرعى دچار مشکل نشود و به گناه کشیده نشویم، مى‏توانیم بدون اجازه پدر دختر، ازدواج موقت کنیم؟

پاسخ :


آیا خون کم (کمتر از درهم ) که در نماز بخشیده شده، پاک است؟

1:چگونه موکتى که به زمین چسبیده و به بول نجس شده، پاک مى‏شود؟

همه مراجع: روابط کارى و تحصیلى باعث نمى‏شود، اذن پدر یا جد پدرى دختر از اعتبار بیفتد.


آیا فرش نجس زیر باران زیاد، پاک مى‏شود؟
خامنه‏اى، هستفتاء، س 86 ؛ امام، هستفتاءات، ج 3، اولیاى عقد، س 10 ؛ سیستانى، Sistani.org، عقد موقت، ش 16 ؛ منهاج الصالحین، کتاب النکاح، اولیاء العقد، م 67 ؛ صافى، جامع الاحکام، ج 2، س 1311 ؛ مکارم، هستفتاءات، ج 1، س 761 ؛ تبریزى، هستفتاءات، س 1479 ؛ فاضل و بهجت، توضیح‏المسائل مراجع، م 385 ؛ دفتر: نورى.

برگرفته از پرسمان


آیا لباس و فرش نجس و مانند آن، با آفتاب پاک مى‏شود؟
پرسمان در تاریخ 4 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 09:22 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


94 out of 100 based on 84 user ratings 1234 reviews

اگر دیوار اتاق یا برخى اثاث آن، نجس شود، آیا تطهیر آنها واجب است؟
اگر ظرف یا وسیله‏اى نجس شده و به دیگرى داده یا فروخته شود ؛ آیا باید به او اعلام شود؟
اگر لباس نجس شده باشد ؛ آیا هنگام فروختن به دیگرى و یا هدیه دادن و مانند آن، باید به
اگر قسمتى از روغن جامد یا رب گوجه با فضله موش و یا چیز دیگر نجس شده باشد، آیا با برداشتن
اگر هنگام خوردن غذا، دهان خونى شود ؛ آیا خوردن لقمه‏اى که در دهان است، جایز است؟
آیا غذایى که گربه به آن دهان زده، نجس است؟
آیا غذایى که نجس شده، خوراندن آن به بچه جایز است؟
حکم خونى که گاهى در تخم مرغ پیدا مى‏شود، چیست؟
آیا استفاده از ظرف‏هاى طلا و نقره جایز است؟
آیا استفاده از ظرف‏هایى که روى آن را آب طلا یا نقره داده‏اند، اشکال دارد؟
How do you compile static pthread-win32 lib for x64?
What is the simplest way to convert char[] to/from tchar[] in C/C++(ms)?
const int vs. int const as function parameter in C++ and C
Why use pointers? [closed]
Why is fread reaching the EOF early?
On Win32 how do you move a thread to another CPU core?
printf + uint_64 on Solaris 9?
What C/C++ functions are most often used incorrectly and can lead to buffer overflows?
Making a Nonblocking socket for WinSocks and *nix
State of “memset” functionality in C++ with modern compilers
*