آیا بدن پشه به خودی خود خون دارد و اگر دارد آیا خون آن نجس است؟ اگر پشه ای را بکشیم و


آیا بدن پشه به خودی خود خون دارد و اگر دارد آیا خون آن نجس است؟ اگر پشه ای را بکشیم و
    آیا بدن پشه به خودی خود خون دارد و اگر دارد آیا خون آن نجس است؟ اگر پشه ای را بکشیم و از آن خون خارج شود چگونه باید بفهمیم که آن خون از خود پشه است یا اینکه از بدن انسانی است که آن پشه آن را مکیده است و آیا آن خون نجس است؟

پاسخ :


اگر کسى بعد از غسل جنابت براى نماز وضو بگیرد، کار حرامى انجام داده است؟

1:اگر پس از غسل بفهمد، مانعى در بدنش مثل لاک وجود داشته، وضعیت نمازش چه مى‏شود؟

در صورتى که خون خود پشه باشد پاک هست، ولى چنانچه در حال مکیدن خون باشد و خون انسان بر اون صدق کند نجس هست.

برگرفته از پرسمان


در صورتى که قبل از غسل جنابت، یکى از مبطلات وضو از انسان سر زند، آیا باید بعد از غسل،
پرسمان در تاریخ 22 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 10:04 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


88 out of 100 based on 78 user ratings 778 reviews

آیا بعد از غسل، خارج شدن بول و باد معده آن را باطل مى‏کند؟
اگر در اثناى غسل جنابت، حدث اصغر (بول، باد معده و...) خارج شود، آیا غسل صحیح است؟
وقت غسل جمعه تا چه زمانى است؟
آیا جایز است قضاى غسل جمعه را وسط هفته انجام داد؟
آیا کسى که حائض است، مى‏تواند غسل جمعه به جا آورد؟
آیا مى‏توان غسل جنابت را در حال حیض انجام داد؟
خانمى که از حیض پاک شده و مى‏خواهد نماز بخواند؛ آیا پیش از غسل وضو بگیرد یا بعد از آن؟
آیا بدون جنابت، انجام دادن غسل جنابت صحیح است؟
‏آیا غسل جنابت مستحبى نیز داریم؟
آیا با غسل جنابت احتیاطى مى‏شود، نماز خواند؟
گفته شده: اگر زن به صورت معطر و خوشبو از منزل بیرون رود، باید براى این کار غسل کند؛ آیا
Whats best practice for including external actionscript files in flex application
Count number of objects of class type within class method
iPhone: Access a class from another class
strip all classes from p tags
Interpret text input as PHP
Does the Java JVM load an entire jar or ear if it only uses one class from it?
Actionscript 3.0 Setter - Getter
iPhone - Custom Class Won't Access Method
Objective-C Basic Class question
PHP class not found
*