پیش شماره شهرستان تل کوهک چند است؟


پیش شماره شهرستان تل کوهک چند است؟
    پیش شماره شهرستان تل کوهک چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان رضاآباد/میان رودآباده چند است؟

1:پیش شماره شهرستان رودبال چند است؟

پیش شماره شهرستان تل کوهک 721228 می باشد.


پیش شماره شهرستان رونیزسفلی چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان تل کوهک باید ابتدا 0721228 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان رونیزعلیا چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در تل کوهک زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0721228123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان ریگان چند است؟
شهرستان تل کوهک از توابع هستان فارس می باشد.


پیش شماره شهرستان زاهدشهر چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


70 out of 100 based on 50 user ratings 250 reviews