پیش شماره شهرستان مهر چند است؟


پیش شماره شهرستان مهر چند است؟




    پیش شماره شهرستان مهر چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان قلعه شاهخانی چند است؟

1:



پیش شماره شهرستان قلعه شیان چند است؟

پیش شماره شهرستان مهر 782652 می باشد.


پیش شماره شهرستان قلعه هرسم چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان مهر باید ابتدا 0782652 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان قمرالی چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در مهر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0782652123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان قمشه چند است؟
شهرستان مهر از توابع هستان فارس می باشد.


پیش شماره شهرستان قوری قلعه چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


82 out of 100 based on 62 user ratings 1162 reviews