پیش شماره شهرستان نعیم آباد چند است؟


پیش شماره شهرستان نعیم آباد چند است؟
    پیش شماره شهرستان نعیم آباد چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان کندهر چند است؟

1:پیش شماره شهرستان کندوله چند است؟

پیش شماره شهرستان نعیم آباد 729725 می باشد.


پیش شماره شهرستان کنگاور/حسن آباد چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان نعیم آباد باید ابتدا 0729725 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان کوزران چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در نعیم آباد زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0729725123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان گاوچالی چند است؟
شهرستان نعیم آباد از توابع هستان فارس می باشد.


پیش شماره شهرستان گاوکل چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


88 out of 100 based on 58 user ratings 658 reviews