پیش شماره شهرستان چلندر چند است؟


پیش شماره شهرستان چلندر چند است؟
    پیش شماره شهرستان چلندر چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان عبداله آباد چند است؟

1:پیش شماره شهرستان عرب خیل چند است؟

پیش شماره شهرستان چلندر 191314 می باشد.


پیش شماره شهرستان عزت الدین چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان چلندر باید ابتدا 0191314 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان عزت/منوچهرکلا چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در چلندر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0191314123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان عزیزک چند است؟
شهرستان چلندر از توابع هستان مازندران می باشد.


پیش شماره شهرستان عسگرآباد چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


76 out of 100 based on 86 user ratings 1186 reviews