پیش شماره شهرستان دهسد چند است؟


پیش شماره شهرستان دهسد چند است؟
    پیش شماره شهرستان دهسد چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان تلچگاه چند است؟

1:پیش شماره شهرستان تلخاب شیرین چند است؟

پیش شماره شهرستان دهسد 862573 می باشد.


پیش شماره شهرستان تمنک چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان دهسد باید ابتدا 0862573 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان تنگ سرخ چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در دهسد زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0862573123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان تنگاری چند است؟
شهرستان دهسد از توابع هستان مرکزی می باشد.


پیش شماره شهرستان توت نده چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


88 out of 100 based on 48 user ratings 898 reviews