پیش شماره شهرستان پایانه/بندر/امام/خمینی چند است؟


پیش شماره شهرستان پایانه/بندر/امام/خمینی چند است؟
    پیش شماره شهرستان پایانه/بندر/امام/خمینی چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان طره بخاخ چند است؟

1:پیش شماره شهرستان طره خضر چند است؟

پیش شماره شهرستان پایانه/بندر/امام/خمینی 652264 می باشد.


پیش شماره شهرستان ططرآباد چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان پایانه/بندر/امام/خمینی باید ابتدا 0652264 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان طلاور چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در پایانه/بندر/امام/خمینی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0652264123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان عبدالخان چند است؟
شهرستان پایانه/بندر/امام/خمینی از توابع هستان خوزستان می باشد.


پیش شماره شهرستان عبودی چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


94 out of 100 based on 44 user ratings 994 reviews