مخترع "چاپ سنگي" کيست؟


مخترع "چاپ سنگي" کيست؟
    مخترع "چاپ سنگي" کيست؟

پاسخ :


اصل چهل و چهار (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟

1:اصل چهل و پنج (45) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟

"چاپ سنگی" در سال 1451 میلادی، توسط یک مخترع آلمانی به نام "سنه فلور" اختراع شد.


اصل چهل و شش (46) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


اصل چهل و هفت (47) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟

2:اصل چهل و هشت (48) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟

سنه فلور در سال 1451 میلادی "چاپ سنگی" را اختراع کرد.


اصل چهل و نه (49) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


88 out of 100 based on 88 user ratings 538 reviews