مخترع "لوکوموتيو برقي" کيست؟


مخترع "لوکوموتيو برقي" کيست؟
    مخترع "لوکوموتيو برقي" کيست؟

پاسخ :


اصل صد و شانزده (116) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟

1:اصل صد و هفده (117) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟

"لوکوموتیو برقی" در سال 1851 میلادی، توسط یک مخترع آمریکایی به نام "ویل" اختراع شد.


اصل صد و هجده (118) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


اصل صد و نوزده (119) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟

2:اصل صد و بيست (120) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟

ویل در سال 1851 میلادی "لوکوموتیو برقی" را اختراع کرد.


اصل صد و بيست و يک (121) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


82 out of 100 based on 72 user ratings 922 reviews