مخترع "ميکروسکوپ" کيست؟


مخترع "ميکروسکوپ" کيست؟
    مخترع "ميکروسکوپ" کيست؟

پاسخ :


اصل صد و پنجاه و دو (152) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟

1:اصل صد و پنجاه و سه (153) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟

"میکروسکوپ" در سال 1950 میلادی، توسط یک مخترع هلندی به نام "جانسون" اختراع شد.


اصل صد و پنجاه و چهار (154) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


اصل صد و پنجاه و پنج (155) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟

2:اصل صد و پنجاه و شش (156) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟

جانسون در سال 1950 میلادی "میکروسکوپ" را اختراع کرد.


اصل صد و پنجاه و هفت (157) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


اصل صد و پنجاه و هشت (158) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟

3:اصل صد و پنجاه و نه (159) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟

رابرت هوک

hhhhhhh در تاریخ 25 بهمن ماه سال 1393 در ساعت 04:14 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


94 out of 100 based on 64 user ratings 1114 reviews