اصل بيست و يک (21) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟


اصل بيست و يک (21) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟
    اصل بيست و يک (21) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟

پاسخ :


اصل صد و شصت و نه (169) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟

1:اصل صد و هفتاد (170) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟

اصل بیست و یک (21) قانون پايه ی جمهوری اسلامی ایران به نام "اصل حقوق زنان" نیز شناخته می شود.

اصل صد و هفتاد و يک (171) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟


اصل صد و هفتاد و دو (172) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟
اصل بیست و یکم (21) قانون پايه ی جمهوری اسلامی ایران:

اصل صد و هفتاد و سه (173) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟


اصل صد و هفتاد و چهار (174) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟
دولت موظف هست حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را اجرا کند:.
اصل صد و هفتاد و پنج (175) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟
  1. ایجاد زمینه‏های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
  2. حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست.
  3. ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
  4. ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‏سرپرست.
  5. اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه اونها در صورت نبودن ولی شرعی.

    اصل صد و هفتاد و شش (176) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟


قانون پايه ی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون پايه ی در ۱۷۵ اصل تصویب و همان سال به همه پرسی گذاشته شد و نتیجه اون با رای مثبت فراخوان گردید.

در سال ۱۳۶۸ اصلاحاتی در این قانون صورت پذیرفت که طی اون از جمله پست نخست وزیری حذف و اختیارات بیشتری به رئیس جمهور داده شد.

قانون پايه ی در حال حاضر شامل ۱۷۷ اصل می باشد.


پرسشکده در تاریخ 12 شهریور ماه سال 1389 در ساعت 12:18 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


88 out of 100 based on 88 user ratings 1138 reviews