اصل پنجاه و هفت (57) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟


اصل پنجاه و هفت (57) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟
    اصل پنجاه و هفت (57) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟

پاسخ :


مخترع "پروانه کشتي" کيست؟

1:مخترع "پنبه باروتي" کيست؟

اصل پنجاه و هفتم (57) قانون پايه ی جمهوری اسلامی ایران:

مخترع "پيانو" کيست؟


مخترع "پيل الکتريکي" کيست؟
قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند.


مخترع "پيل دانيل" کيست؟
این قوا مستقل از یکدیگرند..
مخترع "پيل اتمي" کيست؟
  • اصل سابق‏‏‏‏: قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از‏: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گرند.


    مخترع "تانک" کيست؟
    این قوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان اونها به وسیله رییس جمهور بربرنامه می‌گردد.

    مخترع "تجزيه نفت" کيست؟


قانون پايه ی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون پايه ی در ۱۷۵ اصل تصویب و همان سال به همه پرسی گذاشته شد و نتیجه اون با رای مثبت فراخوان گردید.

در سال ۱۳۶۸ اصلاحاتی در این قانون صورت پذیرفت که طی اون از جمله پست نخست وزیری حذف و اختیارات بیشتری به رئیس جمهور داده شد.

قانون پايه ی در حال حاضر شامل ۱۷۷ اصل می باشد.


پرسشکده در تاریخ 12 شهریور ماه سال 1389 در ساعت 12:25 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


70 out of 100 based on 80 user ratings 1330 reviews