اصل هفتاد و پنج (75) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟


اصل هفتاد و پنج (75) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟
    اصل هفتاد و پنج (75) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟

پاسخ :


مخترع "تلسکوپ" کيست؟

1:مخترع "تلفن" کيست؟

اصل هفتاد و پنجم (75) قانون پايه ی جمهوری اسلامی ایران:

طرح‏های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌نمايند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس هست که در اون طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.


قانون پايه ی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون پايه ی در ۱۷۵ اصل تصویب و همان سال به همه پرسی گذاشته شد و نتیجه اون با رای مثبت فراخوان گردید.


مخترع "تلفن بي سيم" کيست؟
در سال ۱۳۶۸ اصلاحاتی در این قانون صورت پذیرفت که طی اون از جمله پست نخست وزیری حذف و اختیارات بیشتری به رئیس جمهور داده شد.


مخترع "تلفن خودکار" کيست؟
قانون پايه ی در حال حاضر شامل ۱۷۷ اصل می باشد.مخترع "تلگراف اوليه" کيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


76 out of 100 based on 76 user ratings 826 reviews