اصل صد و چهل و هفت (147) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟


اصل صد و چهل و هفت (147) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟
    اصل صد و چهل و هفت (147) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟

پاسخ :


مخترع "گرامافون" کيست؟

1:مخترع "گرفتن سود از نمک" کيست؟

اصل صد و چهل و هفتم (147) قانون پايه ی جمهوری اسلامی ایران:

دولت باید در وقت صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی، و جهاد سازندگی، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی هستفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی آسیبی وارد نیاید.


قانون پايه ی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون پايه ی در ۱۷۵ اصل تصویب و همان سال به همه پرسی گذاشته شد و نتیجه اون با رای مثبت فراخوان گردید.


مخترع "گالوانومتر" کيست؟
در سال ۱۳۶۸ اصلاحاتی در این قانون صورت پذیرفت که طی اون از جمله پست نخست وزیری حذف و اختیارات بیشتری به رئیس جمهور داده شد.


مخترع "گوشي پزشکي" کيست؟
قانون پايه ی در حال حاضر شامل ۱۷۷ اصل می باشد.مخترع "گيرنده ي راديويي" کيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


70 out of 100 based on 60 user ratings 1210 reviews