كدام سوره «به عروس قرآن» معروف است؟


كدام سوره «به عروس قرآن» معروف است؟
    كدام سوره «به عروس قرآن» معروف است؟

پاسخ :


كلمه "عنكبوت" چند بار در قرآن آمده است؟

1:واژه "الناس" (مردم) چند مرتبه در قرآن بيان شده است؟

سوره «الرحمن» به عروس قراون معروف هست.


كلمه "وليتلطف" در كجاي قرآن قرار گرفته است؟چه تعداد از اسماء الحسني در قرآن آمده است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


82 out of 100 based on 82 user ratings 1282 reviews