نام كدام زن همراه با نام فرزندش در قرآن آمده است؟


نام كدام زن همراه با نام فرزندش در قرآن آمده است؟
    نام كدام زن همراه با نام فرزندش در قرآن آمده است؟

پاسخ :


كدام سوره قرآن تعداد كلماتش برابر با تعداد سوره‌هاي قرآن است؟

1:نام چه تعداد از سوره‌هاي قرآن يك حرفي است؟

نام حضرت مریم همراه با حضرت عیسی (ع) در قراون بیان شده هست.


سوره‌اي كه همنام يكي از «فروع دين» است چه نام دارد؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


70 out of 100 based on 40 user ratings 490 reviews

چند سوره با «اِنّا» شروع مي‌شود؟
كدام سوره به سوره « امام حسين ـ عليه السلام ـ » معروف است؟
سوره‌اي كه تعداد آياتش برابر با تعداد « چهارده معصوم ـ عليه السلام ـ » مي‌باشد چه نام
كدام سوره «همنام يكي از شهرهاي ايران» است؟
سوره‌هايي كه به «مسبّحات» مشهور هستند كدامند؟
چه تعداد از سوره‌هاي قرآن «مكي» و چه تعداد از آن‌ها «مدني» هستند؟
كداميك از سوره‌هاي قرآن همنام «قبيله پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ » است؟
كدام سوره به «قلب قرآن» معروف است؟
سور‌ه‌اي كه پنج بار كلمه «الله» در آن آمده است چه نام دارد؟
كدام سوره قرآن كريم است كه غير از (بسم الله الرحمن الرحيم) «حرف ميم» در آن به كار نرفته
چه تعداد از سوره‌هاي قرآن با «اٍذا‌» شروع مي‌شود؟
Update a backend database on software update with Java
Database Choice for a C# 2008 front end
Is there set division in SQL?
How to convert legacy Interbase DB to SQL Server?
Update VERY LARGE PostgreSQL database table efficiently
Maintaining Multiple Databases Across Several Platforms
Simple database application for Windows
Database schema for a hierarchial groups
File System Management Tools
Best practices for manipulating database result sets in Python?
*