سالروز "اعتراض و افشاگري حضرت امام خميني (ره) عليه پذيرش کاپيتولاسيون" چه روزي است؟


سالروز "اعتراض و افشاگري حضرت امام خميني (ره) عليه پذيرش کاپيتولاسيون" چه روزي است؟
    سالروز "اعتراض و افشاگري حضرت امام خميني (ره) عليه پذيرش کاپيتولاسيون" چه روزي است؟

پاسخ :


25 اسفند چه روزی است؟

1:29 اسفند چه روزی است؟

چهارم آبان، سالروز اعتراض و افشاگری حضرت امام خمینی (ره) علیه پذیرش کاپیتولاسیون می باشد.


سالروز "آغاز عمليات فتح المبين" چه روزي است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


94 out of 100 based on 84 user ratings 634 reviews