<div dir="rtl" style="font-family:Tahoma;" align="right">cross-validation چیست؟


cross-vlidtion+چیست؟" hreflang="fa">
    
cross-validation چیست؟

پاسخ :


ایاحیوانات به بهشت میروند

1:کدام یک جز مزایای همروندی می باشد؟

   


اعتبارسنجی ضربدری

هم روندی در پایگاه داده سبب کدام یک از مشکلات
اعتبارسنجی ضربدری، که گاهی تخمین گردشی  نیز نامیده می شود، یک روش ارزیابی هست که مشخص نتایج یک تحلیل آماری بر روی یک مجموعه داده تا چه اندازه قابل تعمیم و مستقل از داده های آموزشی هست.


دو تراکنش T1,T2 را که همروند اجرا میشوند را در نظر
این تکنیک بطور ویژه در کاربردهای پیش بینی مورد هستفاده برنامه می گیرد تا مشخص شود مدل موردنظر تا چه اندازه در عمل مفید خواهد بود.


کدام مورد باید در یک زمانبندی همروند حتما در
بطور کلی یک دور از اعتبارسنجی ضربدری شامل افراز داده ها به دو زیرمجموعه مکمل، انجام تحلیل بر روی یکی از اون زیرمجموعه ها (داده های آموزشی) و اعتبارسنجی تحلیل با هستفاده از داده های مجموعه دیگر هست (داده های اعتبارسنجی یا تست).


اگر که n تا تراکنش داشته باشیم چه تعداد زمانبند
برای کاهش پراکندگی، عمل اعتبارسنجی چندین بار با افرازهای مختلف انجام و از نتایج اعتبارسنجی ها میانگین گرفته می شود.

تعداد زمانبند های غیر ترتیبی از n تراکنش چه تعداد
هنگامیکه جمع آوری داده های بیشتر سخت، پرهزینه و یا غیرممکن باشد.


اگر که I1,I2 دو دستورالعمل از دو تراکنش متفاوت
هستفاده از اعتبارسنجی ضربدری کمک می کند از فرضیات بایاس شده با داده های فعلی که قابل تعمیم نیستند، دوری شود.K-Fold
در این نوع اعتبارسنجی داده ها به K زیرمجموعه افراز می شوند.

از این K زیرمجموعه، هر بار یکی برای اعتبارسنجی و K-1 تای دیگر برای آموزش بکار میروند.

این روال K بار تکرار می شود و همه داده ها دقیقا یکبار برای آموزش و یکبار برای اعتبارسنجی بکار می روند.

در نهایت میانگین نتیجه این K بار اعتبارسنجی به عنوان یک تخمین نهایی برگزیده می شود.

البته می توان از روش های دیگر برای ترکیب نتایج هستفاده کرد.

بطور معمول از 10-Fold هستفاده می شود.
در روش K-Fold طبقه ای  سعی می شود نسبت داده های هر کلاس در هر زیرمجموعه و در مجموعه اصلی یکسان باشد.

نمونه گیری چندباره تصادفی
در این نوع اعتبارسنجی مجموعه داده ها به دو زیرمجموعه آموزش و تست تقسیم می شود.

سپس مدل موردنظر با هستفاده از داده های آموزشی آموزش داده می شود و نتیجه با هستفاده از داده های تست اعتبارسنجی می شود.

این روال چندین بار تکرار می شود و میانگین نتایج به عنوان تخمین نهایی درنظر گرفته میشود.

مزیت این روش اون هست که نسبت داده های آموزش و تست در هر اجرا به تعداد تاها  وابسته نیست.

عیب این روش اون هست که بعضی داده ها ممکن هست هرگز برای اعتبار سنجی هستفاده نشوند و برخی دیگر ممکن هست چند بار مورد هستفاده برنامه گیرند.

به عبارت دیگر زیرمجموعه ها می توانند با هم هم پوشانی داشته باشند.

این روش در واقع گونه از آزمایشات مونته کارلو  می باشد.

یکی-بیرون
همانطور که از اسم این روش پیداست در هر مرحله یکی از داده ها برای اعتبارسنجی بیرون گذاشته می شود و بقیه داده ها برای آموزش هستفاده می شوند.

این روش در واقع همان روش K-Fold هست که در اون K برابر تعداد داده ها درنظر گرفته شده هست.

این روش از نظر محاسباتی بسیار پرهزینه هست زیرا فرآیند آموزش و اعتبارسنجی به تعداد بسیار زیادی تکرار می شود.کنجکاو در تاریخ 12 مرداد ماه سال 1390 در ساعت 12:10 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


88 out of 100 based on 58 user ratings 658 reviews

در+زمانبند+همروند+زیر+کدام+مورد+صحیح+نمیباشد؟/p>p>         " hreflang="fa">

در زمانبند همروند زیر کدام مورد صحیح نمیباشد؟

         
کدام+یک+از+عبارات+زیر+صحیح+است؟/p>p+dir"RTL">    " hreflang="fa">

کدام یک از عبارات زیر صحیح است؟

    
زمانبند+زیر+را+در+نظر+بگیرید/p>p>         +T2                         " hreflang="fa">

زمانبند زیر را در نظر بگیرید:

          T2                         
در+زمانبند+زیر+کدام+گزینه+صحیح+نمی+باشد؟/p>p>         " hreflang="fa">

در زمانبند زیر کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

         
کدام+گزینه+صحیح+نمی+باشد؟/p>p+dir"RTL">    +الفگراف" hreflang="fa">

کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

     الف)گراف
از+گراف+اولویت+برچسب+زده+در+کدام+مورد+بکار+نمی" hreflang="fa">

از گراف اولویت برچسب زده در کدام مورد بکار نمی
What's a good threadsafe singleton generic template pattern in C#
What design pattern?
Proper Design of a MVC Project
Problems implementing the “Observer” pattern
Reference to Design Patterns in ANSI C?
What factors drive you to use embedded scripting in your applications?
Observer pattern implemented in C# with delegates?
best language or program for finding patterns and statistical analysis? [closed]
Any suitable patterns for this problem?
Factory pattern in java
*