موارد و عوارض مصرف <b>پروپوفول- لیپورو (Propofol)</b> چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی <b>پروپوفول-


موارد و عوارض مصرف پروپوفول- لیپورو (Propofol) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی پروپوفول-
    موارد و عوارض مصرف پروپوفول- لیپورو (Propofol) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی پروپوفول- لیپورو چیست؟

پاسخ :


موارد و عوارض مصرف باکلوفن (Baclofen) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی باکلوفن چیست؟

1:موارد و عوارض مصرف باریوم سولفات (Barium Sulfate) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی باریوم

موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف

موارد و عوارض مصرف بروم هگزین (Bromhexine HCl) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی بروم هگزین
الف) القاء بیهوشی

موارد و عوارض مصرف سیتی کولین (Citicoline ( as Sodium)) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی سیتی
بزرگسالان: بیشتر بیمارانی كه طبق S-S جزء طبقه‌بندی I یا II برنامه می‌گیرند و كمتر از 55 سال سن دارند به mg/kg 5/2-2 دارو نیاز دارند.


موارد و عوارض مصرف بنزوئیل پروکساید (Benzoyl Peroxide) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی بنزوئیل


موارد و عوارض مصرف بتامتازون (Betamethasone (Systemic)) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی بتامتازون
دارو معمولاً به صورت mg 40 یك جا هر 10 ثانیه تزریق می‌شود تا اثر مورد نظر بدست آید.


موارد و عوارض مصرف بتامتازون دی سدیم (Betametasone Disodium Pho) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی


موارد و عوارض مصرف بیپریدین (Biperiden) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی بیپریدین چیست؟
جهت بیهوشی برای اعمال جراحی قلب دوز معمول mg 20 ( mg/kg 5/1-5/0) هر 10 ثانیه تا رسیدن به اثر مورد نظر می‌باشد.


جهت بیهوشی اعمال جراحی اعصاب دوز معمول mg 20 ( mg/kg 2-1) هر 10 ثانیه تا رسیدن به اثر مورد نظر می‌باشد.


تنظیم دوز: در بیماران سالمند، ناتوان و یا هیپوولمیك و كسانی كه طبق S-S جزء دستة III یا I برنامه دارند باید نصف دوز معمول را دریافت نمایند ( mg 20 هر 10 ثانیه).


كودكان 16-3 سال: mg/kg 5/3-5/2 ظرف 30-20 ثانیه تزریق گردد.


ب) نگهداری بیهوشی
بزرگسالان: دارو می‌تواند بسته به اثر بالینی با سرعتهای متفاوتی تزریق گردد.


بیشتر بیماران mg/kg/min 2/0-1/0 ( mg/kg/hr 12-6) و یا مقادیر متناوب mg 50-20 به صورت تدریجی و p.r.n دریافت می‌نمایند.


جهت بیهوشی برای اعمال جراحی قلب به همراه مخدر ثانویه میزان mcg/kg/min 150-100 و یا دوز پایین mcg/kg/min 100-50 به همراه مخدر اولیه تجویز می‌گردد.


جهت جراحی اعصاب mcg/kg/min 200-100 ( mg/kg/hr 12-6) دریافت می‌شود.


تنظیم دوز: بیماران سالمند، ناتوان و یا هیپوولمیك و یا كسانی كه طبق S-S در دسته III و یا I برنامه دارند نیمی از دوز معمول را دریافت می‌نمایند( mg/kg/min 1/0-05/0 و یا mg/kg/hr 6-3).


كودكان 2 ماه تا 16 سال: mcg/kg/min 300-125 ( mg/kg/hr 18-5/7) تزریق می‌گردد.


پ) مراقبت بیهوشی تحت نظارت
بزرگسالان: بیشتر بیماران در ابتدا به mcg/kg/min 150-100 ( mg/kg/hr 9-6) به مدت 5-3 دقیقه و یا تزریق آهستة mg/kg 5/0 از دارو ظرف 5-3 دقیقه نیاز دارند.


جهت دوز نگهدارنده بیشتر بیماران به انفوزیون mcg/kg/min 75-25 (mg/kg/hr 5/4-5/1) و یا مقادیر متناوب mg 20-10 نیاز دارند.

تزریق سریع دارو منع شده هست.


تنظیم دوز: بیماران سالمند، ناتوان و یا كسانی كه طبق S-S در دسته III و یا I می‌باشند، 80% دوز نگهدارنده بزرگسالان را نیاز دارند.


ت) تسكین بیماران بستری در بخش كه لوله تنفسی دارند:
بزرگسالان: انفوزیون اولیه mcg/kg/min 5 ( mg/kg/hr 3/0) برای 5 دقیقه تزریق گردد.


سپس مقادیر mcg/kg/min 10-5 ( mg/kg/hr 6/0-3/0) ظرف 10-5 دقیقه تا رسیدن به اثر مورد نظر مصرف شود.

میزان نگهدارنده mcg/kg/min 50-5 (mg/kg/hr 3-3/0) می‌باشد.


عوارض جانبی:
عوارض جانبی
اعصاب مرکزی: حركات كلونیك ـ میوكلونیك، گیجی، تب، سردرد، درد.


قلبی ـ عروقی: آریتمی در كودكان، برادیكاردی، افزایش فشارخون، كاهش فشارخون.


متابولیك: هیپرلیپیدمی
تنفسی: آپنه
پوست: سوزش یا درد محل تزریق، خارش، راش.


سایر عوارض: احساس سرما، گزگز، بی‌حسی.


مسمومیت و درمان
تظاهرات بالینی: مسمومیت دارو می‌تواند باعث سركوب عملكرد قلبی تنفسی گردد.


درمان: درمان شامل اقدامات حمایتی، دادن مایعات، داروهای وازوپرسور و اونتی‌كولینرژیك‌ها می‌باشد.


تداخل دارویی:
تداخل دارویی
مصرف هموقت بیهوشی دهنده‌های هستنشاقی (مانند انفلوران،‌ هالوتان ایزوفلوران)، كمك بیهوشی دهنده‌ها (نیتریك اكساید و مخدرها) ممكن هست باعث افزایش بیهوشی و اثرات قلبی عروقی پروپوفول گردد.

با احتیاط مصرف شوند.


مصرف هموقت ضد دردهای اپیوئیدی و یا داروهای آرام‌بخش می‌تواند باعث كاهش بیش از حد فشار سیستولی، دیاستولی و گردد.

كاهش میزان شروع دارو در موارد ضروری لازم هست.


مکانیسم اثر:
مکانیسم اثر
اثر بیهوشی دهنده: دارو با سركوب CNS وابسته به دوز اثری مشابه بنزودیازپین‌ها و باربیتوراتها ایجاد می‌نماید.

با اینحال دارو می‌تواند در صورت نظارت دقیق برای نگهداری بیهوشی هستفاده شود.


موارد منع مصرف و احتیاط:
موارد منع مصرف و احتیاط
موارد منع مصرف: حساسیت مفرط به دارو و یا تركیبات اون، حساسیت به سویا، لسیتین تخم‌مرغ و گلیسرول.


دارو نباید در اعمال جراحی زایمان به كار رود زیرا اثرات اون بر جنین شناخته شده نیست.

هم‌چنین در بیمارانی كه IC افزایش یافته دارند و یا گردش خون مغزی اونها كاهش یافته هست هستفاده نشود زیرا كاهش فشار شریانی ناشی از دارو باعث كاهش پرفیوژن مغزی خواهد شد.


دارو در كودكان زیر 3 سال هستفاده نشود هم‌چنین جهت تسكین كودكان در بخش مراقبتهای ویژه هستفاده نشود.


موارد احتیاط: به دلیل فرم امولسیون دارو در افرادی كه اختلال متابولیسم چربی دارند (مانند هیپرلیپوپروتئینمی اولیه و هیپرلیپیدمی دیابتیك) با احتیاط مصرف شود.


در افرادی كه با N از لیپیدها تغذیه می‌شوند، بیماران سالمند و ناتوان، اختلالات گردش خون و سابقه تشنج با احتیاط مصرف شود.


دارو باید تحت نظارت مستقیم افرادی كه با اصول احیاء و بازنگهداشتن راههای هوایی و نیز تزریق بیهوشی دهنده‌های وریدی آشنا هستند، تزریق گردد.


برخی از انواع این دارو حاوی سدیم متابیسولفیت می‌باشند.

در نتیجه برخی بیماران از جمله بیماران مبتلا به آسم ممكن هست به اون حساسیت نشان دهند.


عوارض جانبی:
عوارض جانبی
اعصاب مرکزی: حركات كلونیك ـ میوكلونیك، گیجی، تب، سردرد، درد.


قلبی ـ عروقی: آریتمی در كودكان، برادیكاردی، افزایش فشارخون، كاهش فشارخون.


متابولیك: هیپرلیپیدمی
تنفسی: آپنه
پوست: سوزش یا درد محل تزریق، خارش، راش.


سایر عوارض: احساس سرما، گزگز، بی‌حسی.


مسمومیت و درمان
تظاهرات بالینی: مسمومیت دارو می‌تواند باعث سركوب عملكرد قلبی تنفسی گردد.


درمان: درمان شامل اقدامات حمایتی، دادن مایعات، داروهای وازوپرسور و اونتی‌كولینرژیك‌ها می‌باشد.


اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: مشتق فنل.


طبقه‌بندی درمانی: بیهوشی دهنده.


طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده B
نام‌های تجاری:
Diprivan, ofol, ropofol - Lipuro, ropofol C/LC 1%, rovive
ملاحظات اختصاصی
1- دارو دارای اثرات واگولیتیك می‌باشد.

پیش‌درمانی با اونتی‌كولینرژیك‌ها (مانند آتروپین) می‌تواند باعث كاهش این اثر گردد.


2- توجه به آپنه در حین شروع بیهوشی ضروری هست.


3- پروپوفول نباید با سایر داروها و یا فرآورده‌های خونی مخلوط گردد.


در صورت نیاز به رقیق سازی تنها از سرم دكستروز 5% می‌توان هستفاده نمود و غلظت محلول نهایی نباید كمتر از mg/ml 2 باشد.


پس از رقیق سازی دارو در ظرفهای شیشه‌ای پایدارتر از ظرفهای پلاستیكی هست.


4- در صورت تزریق مستقیم دارو در كاتتر وریدی، امولسیون دارو با دكستروز 5%، رینگر لاكتات و سرم یك سوم، دو سوم سازگاری دارد.


5- دارو در دمای زیر 22 درجه سانتی‌گراد نگهداری شود اما در یخچال گذاشتن اون ضروری نیست.


6- در صورت هستفاده از دارو به عنوان تسكین بیماران تحت تهویه مكانیكی برنامه دارند، باید بیمار هر 24 ساعت بیدار شود.


7- روش‌های آسپتیك در هنگام تزریق دارو رعایت شوند و داروی هستفاده نشده پس از 12 ساعت دور ریخته شود.


8- انرژی ناشی از دارو معادل kcal/ml 1/1 می‌باشد.


9- بیمارانی كه تحت درمان طولانی مدت با این دارو برنامه دارند باید از نظر پروفایل چربی بررسی شوند.


10- به علت وجود D در تركیب دارو، بیمارانی كه در خطر كمبود زینك برنامه دارند (مانند سوختگی، اسهال و یا sepsis) ممكن هست حین درمان طولانی مدت نیاز به مكمل‌های حاوی زینك داشته باشند.


مصرف در سالمندان: فارماكوكینتیك دارو تحت تأثیر سیروز كبدی مزمن، نارسایی مزمن كلیه و یا جنسیت نمی‌باشد.


مصرف در كودكان: ایمنی مصرف دارو در كودكان شناخته نشده هست.


مصرف در شیردهی: دارو در شیر ترشح می‌شود.

در خانمهای شیرده هستفاده نشود.


اثر بر آزمایشهای تشخیصی
ممكن هست باعث افزایش سطح چربی گردد.اشكال دارویی:
اشكال دارویی:
Injection: 10 mg/ml, 100ml, 10 mg/ml, 20ml , 10 mg/ml, 50ml, 20mg/ml, 50ml
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: مشتق فنل.


طبقه‌بندی درمانی: بیهوشی دهنده.


طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده B
نام‌های تجاری:
Diprivan, ofol, ropofol - Lipuro, ropofol C/LC 1%, rovive
ملاحظات اختصاصی
1- دارو دارای اثرات واگولیتیك می‌باشد.

پیش‌درمانی با اونتی‌كولینرژیك‌ها (مانند آتروپین) می‌تواند باعث كاهش این اثر گردد.


2- توجه به آپنه در حین شروع بیهوشی ضروری هست.


3- پروپوفول نباید با سایر داروها و یا فرآورده‌های خونی مخلوط گردد.


در صورت نیاز به رقیق سازی تنها از سرم دكستروز 5% می‌توان هستفاده نمود و غلظت محلول نهایی نباید كمتر از mg/ml 2 باشد.


پس از رقیق سازی دارو در ظرفهای شیشه‌ای پایدارتر از ظرفهای پلاستیكی هست.


4- در صورت تزریق مستقیم دارو در كاتتر وریدی، امولسیون دارو با دكستروز 5%، رینگر لاكتات و سرم یك سوم، دو سوم سازگاری دارد.


5- دارو در دمای زیر 22 درجه سانتی‌گراد نگهداری شود اما در یخچال گذاشتن اون ضروری نیست.


6- در صورت هستفاده از دارو به عنوان تسكین بیماران تحت تهویه مكانیكی برنامه دارند، باید بیمار هر 24 ساعت بیدار شود.


7- روش‌های آسپتیك در هنگام تزریق دارو رعایت شوند و داروی هستفاده نشده پس از 12 ساعت دور ریخته شود.


8- انرژی ناشی از دارو معادل kcal/ml 1/1 می‌باشد.


9- بیمارانی كه تحت درمان طولانی مدت با این دارو برنامه دارند باید از نظر پروفایل چربی بررسی شوند.


10- به علت وجود D در تركیب دارو، بیمارانی كه در خطر كمبود زینك برنامه دارند (مانند سوختگی، اسهال و یا sepsis) ممكن هست حین درمان طولانی مدت نیاز به مكمل‌های حاوی زینك داشته باشند.


مصرف در سالمندان: فارماكوكینتیك دارو تحت تأثیر سیروز كبدی مزمن، نارسایی مزمن كلیه و یا جنسیت نمی‌باشد.


مصرف در كودكان: ایمنی مصرف دارو در كودكان شناخته نشده هست.


مصرف در شیردهی: دارو در شیر ترشح می‌شود.

در خانمهای شیرده هستفاده نشود.


اثر بر آزمایشهای تشخیصی
ممكن هست باعث افزایش سطح چربی گردد.


برگرفته از : دارونما .


پزشک اونلاین در تاریخ 14 بهمن ماه سال 1392 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


76 out of 100 based on 46 user ratings 346 reviews