موارد و عوارض مصرف <b>ایزونیازید (Isoniazid (INH))</b> چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی <b>ایزونیازید</b>


موارد و عوارض مصرف ایزونیازید (Isoniazid (INH)) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی ایزونیازید
    موارد و عوارض مصرف ایزونیازید (Isoniazid (INH)) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی ایزونیازید چیست؟

پاسخ :


موارد و عوارض مصرف کلرامفنیکل (Chloramphenicol (Systemic)) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی کلرامفنیکل

1:موارد و عوارض مصرف کلردیازپوکساید (Chlordiazepoxide) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی کلردیازپوکساید

موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف

موارد و عوارض مصرف کلروکین فسفات (Chloroquine Phosphate) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی کلروکین
الف) درمان اولیه بر علیه باسیل سل فعال به همراه سایر داروهای ضدسل.


موارد و عوارض مصرف کلرپرومازین (Chlorpromazine) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی کلرپرومازین


موارد و عوارض مصرف سایمتیدین (Cimetidine ( as Hcl )) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی سایمتیدین
بزرگسالان و کودکان بالای 15 سال: از راه خوراکی، یا تزریق عضلانی، مقدار mg/kg/day 5 تا mg/day 300 به صورت مقدار واحد و یا ( mg 900 ) mg/kg 15، 3-1 بار در هفته (در صورت کمپلیانس مناسب) به مدت حداقل 6 ماه بسته به رژیم درمانی مورد نظر.


موارد و عوارض مصرف سیپروفلوکساسین (Ciprofloxacin (Systemic)) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی


موارد و عوارض مصرف سیزاپراید (Cisapride) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی سیزاپراید
نوزادان و کودکان: mg/kg 15-10 خوراکی به صورت تک دوز (تا mg/day 300) یا mg/kg 30-20 (تا mg 900) دو بار در هفته به مدت حداقل 6 ماه بسته به رژیم درمانی مورد نظر.


موارد و عوارض مصرف دایمتیکون (Dimethicone (Activated)) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی دایمتیکون

ب) پیشگیری در مقابل باسیل سل در افرادی که تماس نزدیک داشته یا آزمون مثبت پوستی دارند.


بزرگسالان: از راه خوراکی، mg/kg 5 به صورت تک دوز تا mg/day 300 یا mg/kg 15 (تا mg 900) دو بار در هفته، به مدت حداقل 9 ماه مصرف می‌شود.


شیرخواران و کودکان: از راه خوراکی، مقدار mg/kg/day 15-10 تا mg/day 300 به صورت مقدار واحد یا mg/kg 30-20 (تا mg 900) دو بار در هفته به مدت حداقل 9 ماه مصرف می‌شود.


عوارض جانبی:
ملاحظات اختصاصی
مصرف ایزونیازید به عنوان پیشگیری در افراد دارای سابقه سل و بیماران مبتلا به ایدز به مدت حداقل 12 ماه توصیه می‌شود.


در صورت اشکال در رعایت وقت مصرف، مصرف دو بار در هفته دارو ممکن هست مؤثر باشد.

مقدار توصیه شده برای بزرگسالان mg/kg 15 دو بار در هفته از راه خوراکی تا حداکثر 900 میلی گرم هست.


مصرف دارو با معده خالی جذب اون را به حداکثر می‌رساند.

در صورت بروز تحریکات گوارشی می‌توان دارو را با غذا مصرف کرد.


ضداسیدهای حاوی آلومینیم یا مسهل‌ها باید یک ساعت سپس ایزونیازید مصرف شوند.


سمیت کبدی وابسته به سن بیمار هست و ممکن هست باعث محدودیت مصرف دارو در موارد پروفیلاکسی گردد.

مصرف الکل و یا بیماری کبدی وابسته به الکل باعث افزایش احتمالی سمیت کبدی می‌شود.


برای به حداقل رساندن مسمومیت، آزمونهای عملکرد کبد، کلیه و خون قبل و طی درمان صورت گیرند.

عملکرد بینایی به طور مرتب ارزیابی شود.


بیمار از نظر بروز عوارض جانبی، بخصوص اختلال عملکرد کبدی، مسمومیت CNS، و نوریت عصب بینایی مورد مراقبت برنامه گیرد و موازین ایمنی، در صورت بروز کمی فشار خون وضعیتی رعایت گردند.


IN ممکن هست از تثبیت غلظت سرمی گلوکز در بیماران مبتلا به دیابت جلوگیری کند.


شواهد بهبود بیماری معمولاً 3-2 هفته سپس شروع درمان ظاهر می‌شود.


بعضی از پزشکان تجویز خوراکی mg/kg 50 پیریدوکسین را برای جلوگیری از نوروپاتی محیطی ناشی از مصرف مقادیر زیاد IN توصیه می‌نمايند.

این مقدار پیریدوکسین ممکن هست در بیماران در معرض خطر پیشرفت نوروپاتی محیطی (بیماران مبتلا به سوء تغذیه، دیابت و الکلیسم) مفید باشد.

پیریدوکسین تا حد mg/day 200-50 برای درمان نوروپاتی ناشی از مصرف IN به کار رفته هست.


از اونجایی که IN قابل دیالیز هست، در بیماران تحت همودیالیز یا دالیز صفاقی، ممکن هست تنظیم مقدار مصرف اون ضروری باشد.


به نظر می‌رسد مسمومیت کبدی با سن بیمار رابطه داشته باشد و ممکن هست مصرف دارو را به عنوان پیشگیری محدود سازد.

مصرف اتانول و سابقه بیماری کبدی ناشی از مصرف اون نیز خطر مسمومیت کبد را افزایش می‌دهد.


افزایش اونزیم‌های کبدی در 15 % موارد رخ می‌دهد که اکثراً خفیف و گذرا هستند ولی برخی تا پایان دوره درمان باقی می‌مانند.


تداخل دارویی:
اثر بر آزمایشهای تشخیصی
ایزونیازید ممکن هست نتایج آزمون ادراری گلوکز با هستفاده از روش سولفات مس (Benedict's reagent یا Clinitest) را تغییر دهد.


ایزونیازید می‌تواند باعث افزایش اونزیم‌های کبدی، قند، بیلی روبین و ائوزینوفیل شود و نیز می‌تواند باعث کاهش کلسیم، فسفات، هموگلوبین، هماتوکریت، گرانولوسیت و پلاکت گردد.


مکانیسم اثر:
مکانیسم اثر
اثر ضدسل: ایزونیازید ( IN) با مداخله در ساخت DN و چربی، از ساخت دیواره سلولی باکتری جلوگیری می‌کند.

اثر متوقف نماينده رشد باکتری یا باکتری کش دارو به حساسیت ارگانیسم و غلظت دارو در محل عفونت بستگی دارد.

IN بر میکوباکتریوم توبرکولوزیس، میکوباکتریوم بوویس، بعضی از گونه‌های میکوباکتریوم کانزاسی مؤثر هست.


در صورت هستفاده IN برای درمان سل، مقاومت توسط مایکوباکتریوم توبرکولوزیس یه سرعت بروز می‌کند و معمولاً برای جلوگیری یا تأخیر در ایجاد مقاومت دارویی، همراه با داروهای ضد سل دیگر، مصرف می‌شود.

با این وجود، در صورت مصرف اون برای پیشگیری، مقاومت دارویی مشکلی نخواهد بود و ایزونیازید می‌تواند به تنهایی هستفاده شود.


فارماکوکینتیک
جذب: سپس مصرف خوراکی از دستگاه گوارش به سرعت و به طور کامل جذب می‌شود.


پخش: به طور گسترده در مایعات و بافتهای بدن، از جمله مایع آسیت، سینوویال، جنب، مایع مغزی - نخاعی (CSF)؛ ریه و سایر اعضاء، خلط و بزاق انتشار می‌یابد.

از جفت عبور کرده و در شیر ترشح می‌شود و غلظت اون در هر دو قابل مقایسه با پلاسما هست.


متابولیسم: عمدتاً در کبد و توسط هستیلاسیون، که به صورت ژنتیکی کنترل می‌شود، غیرفعال می‌شود.

سرعت متابولیسم دارو در افراد متفاوت هست.

تنداستیله نماينده‌ها دارو را پنج برابر سریعتر از دیگران متابولیزه می‌نمايند.

حدود 50 % از سیاهان و سفیدپوستان کنداستیله نماينده و بیش از 80 % چینیها، ژاپنیها و اسکیموها تنداستیله نماينده هستند.


دفع: حدود 75 % از داروی مصرف شده در یک نوبت، به صورت تغییر نیافته و متابولیت‌های اون طی 24 ساعت از طریق ادرار دفع می‌شود.

مقداری از دارو از راه بزاق، خلط و مدفوع و شیر دفع می‌شود.

نیمه عمر دفع دارو در بزرگسالان 4-1 ساعت بوده و به سرعت متابولیسم اون بستگی دارد.

IN توسط دیالیز صفاقی یا همودیالیز از بدن خارج می‌شود.


موارد منع مصرف و احتیاط:
تداخل دارویی
مصرف هر روزه الکل ممکن هست خطر بروز حملات تشنجی و هپاتیت ناشی از مصرف IN را افزایش دهد.


مصرف هموقت با سیکلوسپورین خطر مسمومیت CNS، خواب آلودگی و سرگیجه ناشی از سیکلوسپورین را افزایش می‌دهد.


مهار متابولیسم و افزایش غلظت خونی ناشی از مصرف IN مسمومیت ناشی از بنزودیازپینها (دیازپام)، فنی توئین، وکاربامازپین را افزایش می‌دهد.


مصرف هموقت IN و دی سولفیرام ممکن هست منجر به اختلال تعادل و حملات سایکوز شود.


مصرف هموقت با ضداسیدها جذب خوراکی IN را کاهش دهد.


مصرف هموقت با کورتیکواستروئیدها ممکن هست اثربخشی IN را کاهش دهد.


به علت تولید اونزیم القانماينده توسط ریفامپین، مصرف هموقت این دارو با ریفامپین ممکن هست متابولیسم IN را تسریع کرده و موجب تشکیل متابولیتهای سمّی برای کبد شود.


مصرف هموقت IN با داروهای ضدانعقادی ممکن هست فعالیت ضدانعقادی را افزایش دهد.


مصرف هموقت هستامینوفن باعث افزایش سمیت کبدی می‌شود.


عوارض جانبی:
ملاحظات اختصاصی
مصرف ایزونیازید به عنوان پیشگیری در افراد دارای سابقه سل و بیماران مبتلا به ایدز به مدت حداقل 12 ماه توصیه می‌شود.


در صورت اشکال در رعایت وقت مصرف، مصرف دو بار در هفته دارو ممکن هست مؤثر باشد.

مقدار توصیه شده برای بزرگسالان mg/kg 15 دو بار در هفته از راه خوراکی تا حداکثر 900 میلی گرم هست.


مصرف دارو با معده خالی جذب اون را به حداکثر می‌رساند.

در صورت بروز تحریکات گوارشی می‌توان دارو را با غذا مصرف کرد.


ضداسیدهای حاوی آلومینیم یا مسهل‌ها باید یک ساعت سپس ایزونیازید مصرف شوند.


سمیت کبدی وابسته به سن بیمار هست و ممکن هست باعث محدودیت مصرف دارو در موارد پروفیلاکسی گردد.

مصرف الکل و یا بیماری کبدی وابسته به الکل باعث افزایش احتمالی سمیت کبدی می‌شود.


برای به حداقل رساندن مسمومیت، آزمونهای عملکرد کبد، کلیه و خون قبل و طی درمان صورت گیرند.

عملکرد بینایی به طور مرتب ارزیابی شود.


بیمار از نظر بروز عوارض جانبی، بخصوص اختلال عملکرد کبدی، مسمومیت CNS، و نوریت عصب بینایی مورد مراقبت برنامه گیرد و موازین ایمنی، در صورت بروز کمی فشار خون وضعیتی رعایت گردند.


IN ممکن هست از تثبیت غلظت سرمی گلوکز در بیماران مبتلا به دیابت جلوگیری کند.


شواهد بهبود بیماری معمولاً 3-2 هفته سپس شروع درمان ظاهر می‌شود.


بعضی از پزشکان تجویز خوراکی mg/kg 50 پیریدوکسین را برای جلوگیری از نوروپاتی محیطی ناشی از مصرف مقادیر زیاد IN توصیه می‌نمايند.

این مقدار پیریدوکسین ممکن هست در بیماران در معرض خطر پیشرفت نوروپاتی محیطی (بیماران مبتلا به سوء تغذیه، دیابت و الکلیسم) مفید باشد.

پیریدوکسین تا حد mg/day 200-50 برای درمان نوروپاتی ناشی از مصرف IN به کار رفته هست.


از اونجایی که IN قابل دیالیز هست، در بیماران تحت همودیالیز یا دالیز صفاقی، ممکن هست تنظیم مقدار مصرف اون ضروری باشد.


به نظر می‌رسد مسمومیت کبدی با سن بیمار رابطه داشته باشد و ممکن هست مصرف دارو را به عنوان پیشگیری محدود سازد.

مصرف اتانول و سابقه بیماری کبدی ناشی از مصرف اون نیز خطر مسمومیت کبد را افزایش می‌دهد.


افزایش اونزیم‌های کبدی در 15 % موارد رخ می‌دهد که اکثراً خفیف و گذرا هستند ولی برخی تا پایان دوره درمان باقی می‌مانند.


اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: ایزونیکوتینیک اسید هیدرازید.


طبقه‌بندی درمانی: ضد سل.


طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
نکات قابل توصیه به بیمار
1- دوره درمان را کامل کنید.


2- بروز حساسیت مفرط و عوارض جانبی دیگر، بخصوص اختلالات بینایی و هر اثر غیرمعمول دیگر را به پزشک اطلاع دهید.


3- از مصرف الکل خودداری کنید، زیرا خطر مسمومیت شدید CNS و افزایش خطر هپاتیت وجود دارد.


4- وقت و طریقه مصرف دارو را رعایت کنید.

IN را با معده خالی، حداقل یک ساعت قبل یا دو ساعت سپس غذا، مصرف کنید.

در صورت بروز تحریکات گوارشی، دارو را با غذا مصرف کنید.


5- دستورات پزشک را رعایت کنید.

مصرف دارو را بدون دستور پزشک قطع نکنید.

به طور مرتب به پزشک مراجعه کنید.


6- IN معمولاً به مدت 18 ماه تا دوسال برای درمان سل فعال مصرف می‌شود.

مدت وقت لازم برای پیشگیری 12 ماه هست.

در صورت ترکیب IN و ریفامپین مدت وقت لازم 9 ماه خواهد بود.


7- از قطع درمان پرهیز کنید تا از عود بیماری و انتشار عفونت جلوگیری شود.


مصرف در سالمندان: این دارو در بیماران سالخورده باید با احتیاط تجویز شود.

احتمال بروز عوارض کبدی این دارو سپس 35 سالگی افزایش می‌یابد.

IN به عنوان پیشگیری در بیماران سالخورده دارای آزمون مثبت D ممکن هست مصرف نشود، زیرا خطر مسمومیت کبدی وجود دارد.


مصرف در کودکان: شیرخواران و کودکان مقادیر بیشتر دارو را تحمل می‌نمايند.


مصرف در شیردهی: ایزونیازید در شیر ترشح می‌شود.

مصرف این دارو در شیردهی باید با احتیاط همراه بوده و شیرخواران را از نظر احتمال بروز مسمومیت ناشی از IN تحت نظر داشت.


عوارض جانبی
اعصاب مرکزی : نوروپاتی محیطی، حملات تشنجی، ضعف حافظه، انسفالوپاتی سمّی، سایکوز.


چشم : نوریت عصب بینایی همراه با آتروفی.


دستگاه گوارش: تهوع، هستفراغ، ناراحتی اپی گاستر.


خون: آگرانولوسیتوز، کم خونی همولیتیک، کم خونی آپلاستیک، ائوزینوفیلی، ترومبوسیتوپنی، اونمی سیدروبلاستیک.


كبد: هپاتیت، یرقان، بیلی روبینمی.


متابولیک: زیادی قند خون، اسیدوز متابولیک، کمبود پیریدوکسین، هیپوفسفاتمی، هیپوکلسمی.


سایر عوارض: سندرم روماتیسمی و سندرم شبه لوپوس اریتماتوز سیستمیک، واکنشهای ناشی از حساسیت مفرط (تب، بثورات پوستی، لنفادنوپاتی، واسکولیت)، ژنیکوماستی.


مسمومیت و درمان
تظاهرات بالینی: علائم زودرس: تهوع، هستفراغ، اختلال در تکلم، سرگیجه، تاری دید، توهمات بینایی (طی 30 دقیقه تا سه ساعت سپس مصرف خوراکی دارو ظاهر می‌شوند).

علائم مصرف بسیار زیاد دارو: تضعیف پیشرونده CNS (از عدم هوشیاری نسبی تا اغماء)، همراه با دیسترس تنفسی، حملات تشنجی مقاوم به درمان و مرگ.


درمان: شامل برقراری تهویه و کنترل حملات تشنجی با دیازپام هست.

پیریدوکسین با مقادیر معادل با IN مصرف می‌شود.

مقدار اولیه پیریدوکسین 4-1 گرم به صورت تزریق وریدی و به دنبال اون، یک گرم هر 30 دقیقه تا مصرف کامل دارو هست.

سپس کنترل حملات تشنجی، دارو را با شستشوی معده از بدن خارج کرده و با تزریق بیکربنات سدیم اسیدوز تصحیح می‌شود.

با تزریق وریدی مایعات و مدرهای اسموتیک دیورز بربرنامه شده و در صورت لزوم می‌توان کلیرانس دارو را با همودیالیز یا دیالیز صفاقی افزایش داد.اشكال دارویی:
اشكال دارویی:
ablet: 100, 300mg
Injection: 100 mg/ml, 10ml
ablet: (Isoniazid 75mg+Rifampin 150mg)
ablet: Isoniazid 50mg + yrazinamide 300 mg + Rifampin 120mg
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: ایزونیکوتینیک اسید هیدرازید.


طبقه‌بندی درمانی: ضد سل.


طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
نکات قابل توصیه به بیمار
1- دوره درمان را کامل کنید.


2- بروز حساسیت مفرط و عوارض جانبی دیگر، بخصوص اختلالات بینایی و هر اثر غیرمعمول دیگر را به پزشک اطلاع دهید.


3- از مصرف الکل خودداری کنید، زیرا خطر مسمومیت شدید CNS و افزایش خطر هپاتیت وجود دارد.


4- وقت و طریقه مصرف دارو را رعایت کنید.

IN را با معده خالی، حداقل یک ساعت قبل یا دو ساعت سپس غذا، مصرف کنید.

در صورت بروز تحریکات گوارشی، دارو را با غذا مصرف کنید.


5- دستورات پزشک را رعایت کنید.

مصرف دارو را بدون دستور پزشک قطع نکنید.

به طور مرتب به پزشک مراجعه کنید.


6- IN معمولاً به مدت 18 ماه تا دوسال برای درمان سل فعال مصرف می‌شود.

مدت وقت لازم برای پیشگیری 12 ماه هست.

در صورت ترکیب IN و ریفامپین مدت وقت لازم 9 ماه خواهد بود.


7- از قطع درمان پرهیز کنید تا از عود بیماری و انتشار عفونت جلوگیری شود.


مصرف در سالمندان: این دارو در بیماران سالخورده باید با احتیاط تجویز شود.

احتمال بروز عوارض کبدی این دارو سپس 35 سالگی افزایش می‌یابد.

IN به عنوان پیشگیری در بیماران سالخورده دارای آزمون مثبت D ممکن هست مصرف نشود، زیرا خطر مسمومیت کبدی وجود دارد.


مصرف در کودکان: شیرخواران و کودکان مقادیر بیشتر دارو را تحمل می‌نمايند.


مصرف در شیردهی: ایزونیازید در شیر ترشح می‌شود.

مصرف این دارو در شیردهی باید با احتیاط همراه بوده و شیرخواران را از نظر احتمال بروز مسمومیت ناشی از IN تحت نظر داشت.


عوارض جانبی
اعصاب مرکزی : نوروپاتی محیطی، حملات تشنجی، ضعف حافظه، انسفالوپاتی سمّی، سایکوز.


چشم : نوریت عصب بینایی همراه با آتروفی.


دستگاه گوارش: تهوع، هستفراغ، ناراحتی اپی گاستر.


خون: آگرانولوسیتوز، کم خونی همولیتیک، کم خونی آپلاستیک، ائوزینوفیلی، ترومبوسیتوپنی، اونمی سیدروبلاستیک.


كبد: هپاتیت، یرقان، بیلی روبینمی.


متابولیک: زیادی قند خون، اسیدوز متابولیک، کمبود پیریدوکسین، هیپوفسفاتمی، هیپوکلسمی.


سایر عوارض: سندرم روماتیسمی و سندرم شبه لوپوس اریتماتوز سیستمیک، واکنشهای ناشی از حساسیت مفرط (تب، بثورات پوستی، لنفادنوپاتی، واسکولیت)، ژنیکوماستی.


مسمومیت و درمان
تظاهرات بالینی: علائم زودرس: تهوع، هستفراغ، اختلال در تکلم، سرگیجه، تاری دید، توهمات بینایی (طی 30 دقیقه تا سه ساعت سپس مصرف خوراکی دارو ظاهر می‌شوند).

علائم مصرف بسیار زیاد دارو: تضعیف پیشرونده CNS (از عدم هوشیاری نسبی تا اغماء)، همراه با دیسترس تنفسی، حملات تشنجی مقاوم به درمان و مرگ.


درمان: شامل برقراری تهویه و کنترل حملات تشنجی با دیازپام هست.

پیریدوکسین با مقادیر معادل با IN مصرف می‌شود.

مقدار اولیه پیریدوکسین 4-1 گرم به صورت تزریق وریدی و به دنبال اون، یک گرم هر 30 دقیقه تا مصرف کامل دارو هست.

سپس کنترل حملات تشنجی، دارو را با شستشوی معده از بدن خارج کرده و با تزریق بیکربنات سدیم اسیدوز تصحیح می‌شود.

با تزریق وریدی مایعات و مدرهای اسموتیک دیورز بربرنامه شده و در صورت لزوم می‌توان کلیرانس دارو را با همودیالیز یا دیالیز صفاقی افزایش داد.


برگرفته از : دارونما .


پزشک اونلاین در تاریخ 22 آذر ماه سال 1393 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


82 out of 100 based on 42 user ratings 1042 reviews