موارد و عوارض مصرف <b>ایمونوگلوبین نرمال (Human Normal Immunoglobul)</b> چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی


موارد و عوارض مصرف ایمونوگلوبین نرمال (Human Normal Immunoglobul) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی
    موارد و عوارض مصرف ایمونوگلوبین نرمال (Human Normal Immunoglobul) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی ایمونوگلوبین نرمال چیست؟

پاسخ :


موارد و عوارض مصرف کنتراسپتیو (Contraceptives) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی کنتراسپتیو

1:موارد و عوارض مصرف سیپروهپتادین (Cyproheptadine) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی سیپروهپتادین

موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف

موارد و عوارض مصرف سیپروترون کامپاند (Cyproterone Compound) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی
الف) نقص ایمنی اولیه (IIG).


موارد و عوارض مصرف دفریپرون (Deferiprone) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی دفریپرون


موارد و عوارض مصرف دزوکسی کورتیکوسترون (Desoxycorticosterone) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی
an globulin, Carimune

موارد و عوارض مصرف دگزامتازون (Dexamethasone (Ophthalimc)) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی دگزامتازون
بزرگسالان و كودكان: mg/kg 200 وریدی ماهانه.


موارد و عوارض مصرف دکسترومتورفان (Dextromethorphan HBr) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی دکسترومتورفان
می‌توان دوز را تا حداكثر mg/kg 300 افزایش داد و یا دفعات مصرف را بیشتر نمود.


موارد و عوارض مصرف دکستروز (Dextrose (D- Glucose )) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی دکستروز

Gammagard S/D
بزرگسالان و كودكان: mg/kg 400-200 وریدی و سپس دوزهای ماهانه mg/kg 100.


Gamunex
بزرگسالان و كودكان: mg/kg 600-300 وریدی هر 4-3 هفته.


Iveegam N
بزرگسالان و كودكان: mg/kg 200 وریدی ماهانه.

می‌توان میزان مصرف را تا حداكثر mg/kg 800 افزایش داد و یا دفعات مصرف را افزایش داد.


Octagam
بزرگسالان و كودكان: mg/kg 600-300 وریدی هر 4-3 هفته.


olygam S/D
بزرگسالان و كودكان: ابتدا با mg/kg 400-200 وریدی شروع شود و سپس ماهانه mg/kg 100 وریدی.


ب) نقص اولیه تولید اونتی بادی مانند آگاماگلوبینمی یا هیپوگاماگلوبینمی در بیمارانی كه در ریسك ابتلا به عفونت هستند.


Gammar I
بزرگسالان: mg/kg 400-200 انفوزیون وریدی هر 4-3 هفته.


نوجوانان و اطفال: mg/kg 200 وریدی هر 4-3 هفته.


enoglobulin S
بزرگسالان و كودكان: mg/kg 200 وریدی ماهانه، می‌توان اون را تا mg/kg 400-300 افزایش دارو یا دفعات مصرف را افزایش داد.


پ) ترومبوسیتوپنیك پورپورا ایدیوپاتیك (IIG).


Carimune, anglobulin
بزرگسالان و كودكان: mg/kg 400 وریدی روزانه به مدت 5-2 روز مداوم.

حداكثر میزان مصرف g/kg/day 1 می‌باشد.


olygam S/D, Gammagard S/D
بزرگسالان و كودكان: g/kg 1 وریدی.

در صورت نیاز می‌توان تا سه روز در روزهای متناوب این دارو را تكرار كرد.


Gamunex
بزرگسالان و اطفال: g/kg 1 وریدی روزانه برای دو روز پشت سر هم در صورتی كه تعداد پلاكتها پس از دوز اول به طور مناسبی بالا آمده باشد می‌توان دوز بعدی را متوقف نمود یا می‌توان mg/kg 400 وریدی به مدت 5 روز پیاپی تجویز نمود.

دوز كلی g/kg 2 می‌باشد.


enoglobulins S
بزرگسالان و كودكان: g/kg 2 وریدی به طور منقسم ظرف 5 روز و یا كمتر تجویز شود.

دوز نگهدارنده g/kg 1 وریدی تا رسیدن پلاكت‌ها به mm3 /000/30 در اطفال و به mm3 /000/20 در بزرگسالان می‌باشد.


ت) B-Cell CLL (IIG).


بزرگسالان: mg/kg 400 از Gammagard S/Dو یا olygam S/D به صورت وریدی هر 4-3 هفته تزریق شود.


ث) سندرم كاوازاكی جهت جلوگیری از اونوریسم شریان كرونر (IIG).


olygam S/D, Gammagard S/D
بزرگسالان و كودكان: تك دوز g/kg 1 و یا mg/kg/day 400 به مدت 4 روز پیاپی ظرف 7 روز از شروع تب تجویز شود.


هموقت mg/kg/day 100-80 آسپرین در 4 دوز منقسم هستفاده شود.


enoglobulin S, Iveegam N
بزرگسالان و كودكان: تك دوز g/kg 2 وریدی ظرف 10 ساعت و یا mg/kg/day400 برای 4 روز پیاپی ظرف 10 روز از شروع تب تجویز شود.


هموقت mg/kg/day 100 آسپیرین به مدت 14 روز و سپس mg/kg/day 10-3 به مدت 5 هفته داده شود.


ج) مواجهه با هپاتیت (IG I).


بزرگسالان و كودكان: ml/kg 02/0 (تا ml/kg 06/0) عضلانی هر چه سریعتر پس از مواجهه تزریق شود.


چ) مواجهه با سرخك (IG I).


بزرگسالان و كودكان: ml/kg 25/0 عضلانی ظرف 6 روز پس از مواجهه.


ح) پروفیلاكسی پس از مواجهه با سرخك (IG I).


كودكان: ml/kg 5/0 عضلانی ظرف 6 روز پس از مواجهه (تا نهایت ml 15).


خ) پروفیلاكسی واریسلا (IG I).


بزرگسالان و كودكان: ml/kg 2/1-6/0 عضلانی به صورت تك دوز هر چه سریعتر پس از مواجهه.


د) مواجهه با سرخجه در سه ماهه اول بارداری (IG I).


كودكان: ml/kg 55/0 عضلانی هر چه سریعتر پس از مواجهه (ظرف 72 ساعت).


عوارض جانبی:
عوارض جانبی
اعصاب مرکزی: ضعف، تب، سردرد، درد عضلانی، سردرد بسیار شدید كه نیاز به بستری شدن دارد.


قلبی ـ عروقی: درد قفسه سینه، نارسایی قلبی، سكته قلبی.


دستگاه گوارش: تهوع،‌ هستفراغ.


ادراری ـ تناسلی: نارسایی كلیه حاد، نكروز توبولی حاد،‌ نفروپاتی توبول پروگزیمال، نفروزاسموتیك.


عضلانی ـ اسكلتی: تنگی قفسه سینه، درد لگن، سفتی عضلات در محل تزریق.


تنفسی: دیسپنه، آمبولی ریه، آسیب ریه ناشی از تزریق.


پوست: اریتم، درد، بثورات جلدی.


سایر عوارض: اونافیلاكسی، لرز.


تداخل دارویی:
تداخل دارویی
بسته به دوز ایمنو گلوبولین، وقتی كه باید بین مصرف این دارو و واكسن‌های ویروسی زنده فاصله گذاشت متغیر می‌باشد.

به گایدلاین مراجعه شود.


مکانیسم اثر:
مکانیسم اثر
اثر ایمنی: این دارو باعث ایمنی تسهیل شده از طریق افزایش تیتر اونتی‌بادی می‌گردد.

مكانیسم افزایش پلاكت در بیماری I به طور كامل شناخته نشده هست.


موارد منع مصرف و احتیاط:
موارد منع مصرف و احتیاط
موارد منع مصرف: حساسیت به دارو.


موارد احتیاط: سابقه بیماری قلبی ـ عروقی و یا اپیزودهای ترومبوتیك.


عوارض جانبی:
عوارض جانبی
اعصاب مرکزی: ضعف، تب، سردرد، درد عضلانی، سردرد بسیار شدید كه نیاز به بستری شدن دارد.


قلبی ـ عروقی: درد قفسه سینه، نارسایی قلبی، سكته قلبی.


دستگاه گوارش: تهوع،‌ هستفراغ.


ادراری ـ تناسلی: نارسایی كلیه حاد، نكروز توبولی حاد،‌ نفروپاتی توبول پروگزیمال، نفروزاسموتیك.


عضلانی ـ اسكلتی: تنگی قفسه سینه، درد لگن، سفتی عضلات در محل تزریق.


تنفسی: دیسپنه، آمبولی ریه، آسیب ریه ناشی از تزریق.


پوست: اریتم، درد، بثورات جلدی.


سایر عوارض: اونافیلاكسی، لرز.


اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: سرم ایمنی.


طبقه‌بندی درمانی: اونتی بادی.


طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
نام‌های تجاری:
Flebogamma, Intratect, I.

Globulin S, Kiovig, Octagam, Sandoglobulin, egeline, Benglobin, rivigen, IG ena, Beriglobin
ملاحظات اختصاصی
1- سابقه بیمار از جهت حساسیت‌ها و واكنش به ایمن سازی بررسی شود.

جهت كنترل اونافیلاكسی احتمالی اپی‌نفرین 1:1000 باید در دسترس باشد.


2- در صورت احتمال وقایع ترومبوتیك غلظت انفوزیون نباید بیش از 5% و سرعت اون بیش از ml/kg/hr 5/0 باشد.

در صورت تحمل می‌توان سرعت را تا ml/kg/hr 4 افزایش داد.


Carimune, anglobulin
1- از یك فیلتر 15 میكرونی هستفاده شود.

دارو با نرمال‌سالین، دكستروز 5% و یا آب‌مقطر رقیق شود.

سرعت انفوزیون ml/min 1-5/0 برای محلول 3% می‌باشد.

پس از 30-15 دقیقه می‌توان سرعت انفوزیون را تا ml/min 5/2-5/1 افزایش داد.


Gammagard S/D , olygam S/D
1- قبل از تزریق دارو به دمای اتاق برسد.


2- سپس آماده سازی محلول بیش از 2 ساعت نگهداری نشود.


3- برای تزریق از یك فیلتر 15 میكرونی هستفاده شود.


4- دارو طبق دستورالعمل تزریق اون با آب‌مقطر رقیق شود تا غلظت 5% و یا 10% حاصل شود.


5- سرعت انفوزیون در شروع ml/kg/hr 5/0 می‌باشد و می‌توان اون را تا ml/kg/hr 4 افزایش داد.

بیمارانی كه محلول 5% با سرعت ml/kg/hr 4 را تحمل می‌نمایند می‌توانند به جای اون از ‌محلول 10% با سرعت ml/kg/hr 5/0 (قابل افزایش تا ml/kg/hr 8) هستفاده نمایند.


Gammar I
1- پس از اضافه كردن حلال به مدت 5 دقیقه ویال به آرامی چرخانده شود (تكان داده نشود).

وقت حل شدن ممكن هست تا 20 دقیقه به طول بینجامد.

اگر تا سه ساعت پس از آماده سازی محلول تزریق نگردد باید دور ریخته شود.


2- از یك فیلتر 15 میكرونی برای تزریق هستفاده شود.


3- انفوزیون با سرعت ml/kg/min 01/0 شروع شود و در صورت عدم بروز ناراحتی می‌توان پس از 30-15 دقیقه اون را تا ml/kg/min 02/0 افزایش داد.

حداكثر سرعت انفوزیون ml/kg/min 06/0 می‌باشد.


Gamunex
1- این تركیب با نرمال‌سالین ناسازگار هست و فقط باید در صورت لزوم با دكستروز 5% رقیق گردد.


2- انفوزیون با سرعت ml/kg/min 01/0 برای 30 دقیقه اول شروع شود و در صورت عدم بروز ناراحتی می‌توان اون را به آهستگی تا ml/kg/min 08/0 افزایش داد.


Iveegam N
1- دارو با آب‌مقطر و یا حلال خود اون (در صورت همراه بودن با دارو) مخلوط گردد و برای تزریق از یك فیلتر 15 میكرونی هستفاده شود.


2- سرعت انفوزیون ml/min 2-1 برای محلول‌های 5% می‌باشد.


enoglobulin S
1- انفوزیون با سرعت ml/kg/min 02/0-01/0 برای 30 دقیقه شروع شود و سپس محلولهای 5% تا سرعت ml/kg/min 04/0 و محلولهای 10% تا سرعت ml/kg/min 05/0 در صورت تحمل افزایش داده شود.


Octagam
1- در صورت هستفاده از ست سرم از فیلتر 200-2/0 میكرونی هستفاده گردد.


2- دارو با سایر داروها و یا مایعات وریدی مخلوط نگردد.


3- بیشتر عوارض جانبی با سرعت بالای تزریق مرتبط هستند.

در صورت بروز عوارض جانبی سرعت انفوزیون كم گشته و یا انفوزیون متوقف گردد.

جهت ادامه درمان با سرعتی كه بیمار تحمل می‌نماید تزریق انجام شود.


4- در صورت تزریق عضلانی از ناحیه گلوتئال هستفاده شود.

دوزهای بالای 10 میلی‌لیتر به صورت منقسم در محل‌های متعدد تزریق گردد.


5- دارو پس از آماده سازی هر چه سریعتر تزریق شود.


6- ایمن گلوبولین نباید جهت پروفیلاكسی هپاتیت در صورتی كه 6 هفته و یا بیشتر از وقت مواجهه و یا شروع علائم گذشته باشد هستفاده شود.


7- سرعت شروع انفوزیون mg/kg/hr 30 برای 30 دقیقه اول می‌باشد.

در صورت تحمل می‌توان سرعت انفوزیون را برای 30 دقیقه دوم تا mg/kg/hr 60 افزایش داد.

در صورت تحمل این میزان برای 30 دقیقه سوم می‌توان سرعت را تا mg/kg/hr 120 افزایش داد.

در صورت تحمل سرعت انفوزیون می‌تواند تا حداكثر mg/kg/hr 200 افزایش داد.


8- در بیمارانی كه در ریسك نارسایی كلیه می‌باشند سرعت انفوزیون باید كمتر از mg/kg/hr 200 باشد.


اثر بر آزمایشهای تشخیصی
گزارشی موجود نیست.اشكال دارویی:
اشكال دارویی:
Injection: 100 mg/ml, 100ml, 100 mg/ml, 25ml, 100 mg/ml, 50ml, 120 mg/ml, 50ml, 50 mg/ml, 100ml, 50 mg/ml, 10ml, 50 mg/ml, 200ml, 50 mg/ml, 20ml, 50 mg/ml, 50ml, 50mg/ml, 100ml
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: سرم ایمنی.


طبقه‌بندی درمانی: اونتی بادی.


طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
نام‌های تجاری:
Flebogamma, Intratect, I.

Globulin S, Kiovig, Octagam, Sandoglobulin, egeline, Benglobin, rivigen, IG ena, Beriglobin
ملاحظات اختصاصی
1- سابقه بیمار از جهت حساسیت‌ها و واكنش به ایمن سازی بررسی شود.

جهت كنترل اونافیلاكسی احتمالی اپی‌نفرین 1:1000 باید در دسترس باشد.


2- در صورت احتمال وقایع ترومبوتیك غلظت انفوزیون نباید بیش از 5% و سرعت اون بیش از ml/kg/hr 5/0 باشد.

در صورت تحمل می‌توان سرعت را تا ml/kg/hr 4 افزایش داد.


Carimune, anglobulin
1- از یك فیلتر 15 میكرونی هستفاده شود.

دارو با نرمال‌سالین، دكستروز 5% و یا آب‌مقطر رقیق شود.

سرعت انفوزیون ml/min 1-5/0 برای محلول 3% می‌باشد.

پس از 30-15 دقیقه می‌توان سرعت انفوزیون را تا ml/min 5/2-5/1 افزایش داد.


Gammagard S/D , olygam S/D
1- قبل از تزریق دارو به دمای اتاق برسد.


2- سپس آماده سازی محلول بیش از 2 ساعت نگهداری نشود.


3- برای تزریق از یك فیلتر 15 میكرونی هستفاده شود.


4- دارو طبق دستورالعمل تزریق اون با آب‌مقطر رقیق شود تا غلظت 5% و یا 10% حاصل شود.


5- سرعت انفوزیون در شروع ml/kg/hr 5/0 می‌باشد و می‌توان اون را تا ml/kg/hr 4 افزایش داد.

بیمارانی كه محلول 5% با سرعت ml/kg/hr 4 را تحمل می‌نمایند می‌توانند به جای اون از ‌محلول 10% با سرعت ml/kg/hr 5/0 (قابل افزایش تا ml/kg/hr 8) هستفاده نمایند.


Gammar I
1- پس از اضافه كردن حلال به مدت 5 دقیقه ویال به آرامی چرخانده شود (تكان داده نشود).

وقت حل شدن ممكن هست تا 20 دقیقه به طول بینجامد.

اگر تا سه ساعت پس از آماده سازی محلول تزریق نگردد باید دور ریخته شود.


2- از یك فیلتر 15 میكرونی برای تزریق هستفاده شود.


3- انفوزیون با سرعت ml/kg/min 01/0 شروع شود و در صورت عدم بروز ناراحتی می‌توان پس از 30-15 دقیقه اون را تا ml/kg/min 02/0 افزایش داد.

حداكثر سرعت انفوزیون ml/kg/min 06/0 می‌باشد.


Gamunex
1- این تركیب با نرمال‌سالین ناسازگار هست و فقط باید در صورت لزوم با دكستروز 5% رقیق گردد.


2- انفوزیون با سرعت ml/kg/min 01/0 برای 30 دقیقه اول شروع شود و در صورت عدم بروز ناراحتی می‌توان اون را به آهستگی تا ml/kg/min 08/0 افزایش داد.


Iveegam N
1- دارو با آب‌مقطر و یا حلال خود اون (در صورت همراه بودن با دارو) مخلوط گردد و برای تزریق از یك فیلتر 15 میكرونی هستفاده شود.


2- سرعت انفوزیون ml/min 2-1 برای محلول‌های 5% می‌باشد.


enoglobulin S
1- انفوزیون با سرعت ml/kg/min 02/0-01/0 برای 30 دقیقه شروع شود و سپس محلولهای 5% تا سرعت ml/kg/min 04/0 و محلولهای 10% تا سرعت ml/kg/min 05/0 در صورت تحمل افزایش داده شود.


Octagam
1- در صورت هستفاده از ست سرم از فیلتر 200-2/0 میكرونی هستفاده گردد.


2- دارو با سایر داروها و یا مایعات وریدی مخلوط نگردد.


3- بیشتر عوارض جانبی با سرعت بالای تزریق مرتبط هستند.

در صورت بروز عوارض جانبی سرعت انفوزیون كم گشته و یا انفوزیون متوقف گردد.

جهت ادامه درمان با سرعتی كه بیمار تحمل می‌نماید تزریق انجام شود.


4- در صورت تزریق عضلانی از ناحیه گلوتئال هستفاده شود.

دوزهای بالای 10 میلی‌لیتر به صورت منقسم در محل‌های متعدد تزریق گردد.


5- دارو پس از آماده سازی هر چه سریعتر تزریق شود.


6- ایمن گلوبولین نباید جهت پروفیلاكسی هپاتیت در صورتی كه 6 هفته و یا بیشتر از وقت مواجهه و یا شروع علائم گذشته باشد هستفاده شود.


7- سرعت شروع انفوزیون mg/kg/hr 30 برای 30 دقیقه اول می‌باشد.

در صورت تحمل می‌توان سرعت انفوزیون را برای 30 دقیقه دوم تا mg/kg/hr 60 افزایش داد.

در صورت تحمل این میزان برای 30 دقیقه سوم می‌توان سرعت را تا mg/kg/hr 120 افزایش داد.

در صورت تحمل سرعت انفوزیون می‌تواند تا حداكثر mg/kg/hr 200 افزایش داد.


8- در بیمارانی كه در ریسك نارسایی كلیه می‌باشند سرعت انفوزیون باید كمتر از mg/kg/hr 200 باشد.


اثر بر آزمایشهای تشخیصی
گزارشی موجود نیست.


برگرفته از : دارونما .


پزشک اونلاین در تاریخ 14 آذر ماه سال 1393 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


88 out of 100 based on 88 user ratings 538 reviews