موارد و عوارض مصرف <b>گادوپنتتات دیمگلومین (Gadopentate Dimeglumine)</b> چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی


موارد و عوارض مصرف گادوپنتتات دیمگلومین (Gadopentate Dimeglumine) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی
    موارد و عوارض مصرف گادوپنتتات دیمگلومین (Gadopentate Dimeglumine) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی گادوپنتتات دیمگلومین چیست؟

پاسخ :


موارد و عوارض مصرف اتیدرونایت دی سدیم (Etidronate Disodium) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی

1:موارد و عوارض مصرف ازتیمیب (Ezetimibe) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی ازتیمیب چیست؟

موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف

موارد و عوارض مصرف فنوفیبرات (Fenofibrate) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی فنوفیبرات
تصویر‌برداری از مغز، تصویر‌برداری از ضایعات نخاعی به روش agnetic Resonance Imaging (RI)

موارد و عوارض مصرف فروس سولفات (Ferrous Sulfate) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی فروس سولفات
بزرگسالان و كودكان بزرگتر از دو سال: مقدار (ml/kg 2/0 ) mmol/kg 1/0 تزریق وریدی می‌شود.


موارد و عوارض مصرف فلوکونازول (Fluconazole) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی فلوکونازول
حداكثر سرعت تزریق ml/sec 10 هست.


موارد و عوارض مصرف فلوسینولون (Fluocinolone) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی فلوسینولون


موارد و عوارض مصرف فلوکستین (Fluoxetine) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی فلوکستین چیست؟
توجه: سرعت تزریق ml/sec 10 موجب بروز تهوع می‌شود.


موارد و عوارض مصرف فلورازپام (Flurazepam (as Hcl)) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی فلورازپام
برای اطمینان از تزریق كامل دارو، باید مقدار پنج میلی‌لیتر محلول نمكی نرمال سپس مصرف دارو تزریق شود.


تنظیم دوز: در نارسایی کلیوی خفیف ـ متوسط دارو با احتیاط هستفاده شود.

در نارسایی کلیوی شدید GFR<30ml> موارد منع مصرف و احتیاط:
موارد منع مصرف و احتیاط
موارد احتیاط: تجویز دارو به ندرت باعث واكنش‌های اونافیلاکسی می‌شود.

بیماران بدقت مانیتور شوند.

در بیماران با نارسایی حاد یا مزمن کلیوی شدید(GFR<30ml> در بیماران با سابقه آسم، آلرژی، اونمی داسی شکل، اونمی همولیتیک، نارسایی کبدی و کلیوی و تشنج با احتیاط به کار رود.


ایمنی و اثربخشی دارو در agnetic Resonance ngiography (R) اثبات نشده هست.

عوارض جانبی:
ملاحظات اختصاصی
1- نكات توصیه شده توسط كارخانه سازنده برای هستفاده از تكنیك صحیح مصرف دارو باید رعایت شود.


2- اعمال تصویر‌برداری باید طی یك ساعت تزریق دارو تكمیل شود.


3- این دارو در مقایسه با پلاسما هیپرتونیك هست (اسمولاتیه دارو 8/6 برابر پلاسما هست).


4- در صورت لزوم تكرار آزمونها، فاصله وقتی بین تزریقات باید رعایت شود تا كلیرانس دارو به طور طبیعی انجام گیرد.


مصرف در كودكان: بی‌ضرری و اثر‌بخشی مصرف دارو در كودكان كوچكتر از دو سال ثابت نشده هست.


مصرف در شیردهی: ترشح این دارو در شیر مشخص نیست.

تداخل دارویی:
اثر بر آزمایشهای تشخیصی
غلظت سرمی بیلی‌روبین و آهن ممكن هست به طور گذرا افزایش یابد.

مکانیسم اثر:
مکانیسم اثر
این دارو از سد خونی ـ مغزی سالم عبور نمی‌كند؛‌ بنابراین، در بافت طبیعی مغز یا در ضایعات سیستم اعصاب مركزی ( CNS) كه سبب ایجاد سد خونی ـ مغزی غیر‌طبیعی نمی‌شوند (مانند كیستها، اسكار‌های حاصل از عمل جراحی) تجمع نمی‌یابد.

عروق غیر‌طبیعی یا شكست در سد خونی ـ مغزی تجمع دارو در ضایعاتی مانند نئوپلاسمها، آبسه‌ها، و انفاركتوسهای تحت حاد می‌شود.

این دارو با تجمع در ضایعات مغزی ـ نخاعی یك میدان مغناطیسی ایجاد می‌كند و مشاهده ضایعات را توسط تجهیزات RI امكان‌پذیر می‌سازد.

تصاویر R بر تراكم و دینامیك رها‌شدگی پروتون متكی هست.

فارماكوكینتیك:
فارماكوكینتیك
پخش: حجم توزیع دارو ml/kg 309-223 می‌باشد.

نیمه‌ عمر توزیع دارو 20-4 دقیقه هست.


دفع: حدود 83 در‌صد مقدار مصرف شده دارو طی شش ساعت از طریق كلیه دفع می‌شود.

نیمه‌ عمر دفع دارو به طور متوسط 7/1-5/1 ساعت هست.

اشكال دارویی:
اشكال دارویی:
Injection: 469 mg/ml
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: ماده حاجب، aramagnetic.


طبقه‌بندی درمانی: داروی كمك تشخیصی (اختلالات مغزی، اختلالات نخاعی).


طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
نام‌های تجاری: agnevist
عوارض جانبی
اعصاب مرکزی: بر‌آشفتگی، سر‌گیجه،‌ تشنجات، سر درد.


دستگاه گوارش: خشكی دهان، افزایش ترشح بزاق دهان، درد معده، تهوع، هستفراغ.


قلبی ـ عروقی: كمی شدید فشارخون، گشاد شدن عروق (گرم شدن و بر‌افروختگی پوست).


سایر عوارض: واكنش آلرژیك (بثورات پوستی یا كهیر، خس‌خس سینه، تنگی نفس یا اشكال در تنفس)، احساس سردی در محل تزریق، احساس زنگ زدن در گوشها.


عوارض جانبی:
ملاحظات اختصاصی
1- نكات توصیه شده توسط كارخانه سازنده برای هستفاده از تكنیك صحیح مصرف دارو باید رعایت شود.


2- اعمال تصویر‌برداری باید طی یك ساعت تزریق دارو تكمیل شود.


3- این دارو در مقایسه با پلاسما هیپرتونیك هست (اسمولاتیه دارو 8/6 برابر پلاسما هست).


4- در صورت لزوم تكرار آزمونها، فاصله وقتی بین تزریقات باید رعایت شود تا كلیرانس دارو به طور طبیعی انجام گیرد.


مصرف در كودكان: بی‌ضرری و اثر‌بخشی مصرف دارو در كودكان كوچكتر از دو سال ثابت نشده هست.


مصرف در شیردهی: ترشح این دارو در شیر مشخص نیست.


تداخل دارویی:
اثر بر آزمایشهای تشخیصی
غلظت سرمی بیلی‌روبین و آهن ممكن هست به طور گذرا افزایش یابد.


مکانیسم اثر:
مکانیسم اثر
این دارو از سد خونی ـ مغزی سالم عبور نمی‌كند؛‌ بنابراین، در بافت طبیعی مغز یا در ضایعات سیستم اعصاب مركزی ( CNS) كه سبب ایجاد سد خونی ـ مغزی غیر‌طبیعی نمی‌شوند (مانند كیستها، اسكار‌های حاصل از عمل جراحی) تجمع نمی‌یابد.

عروق غیر‌طبیعی یا شكست در سد خونی ـ مغزی تجمع دارو در ضایعاتی مانند نئوپلاسمها، آبسه‌ها، و انفاركتوسهای تحت حاد می‌شود.

این دارو با تجمع در ضایعات مغزی ـ نخاعی یك میدان مغناطیسی ایجاد می‌كند و مشاهده ضایعات را توسط تجهیزات RI امكان‌پذیر می‌سازد.

تصاویر R بر تراكم و دینامیك رها‌شدگی پروتون متكی هست.


موارد منع مصرف و احتیاط:
موارد منع مصرف و احتیاط
موارد احتیاط: تجویز دارو به ندرت باعث واكنش‌های اونافیلاکسی می‌شود.

بیماران بدقت مانیتور شوند.

در بیماران با نارسایی حاد یا مزمن کلیوی شدید(GFR<30ml> در بیماران با سابقه آسم، آلرژی، اونمی داسی شکل، اونمی همولیتیک، نارسایی کبدی و کلیوی و تشنج با احتیاط به کار رود.


ایمنی و اثربخشی دارو در agnetic Resonance ngiography (R) اثبات نشده هست.


عوارض جانبی:
ملاحظات اختصاصی
1- نكات توصیه شده توسط كارخانه سازنده برای هستفاده از تكنیك صحیح مصرف دارو باید رعایت شود.


2- اعمال تصویر‌برداری باید طی یك ساعت تزریق دارو تكمیل شود.


3- این دارو در مقایسه با پلاسما هیپرتونیك هست (اسمولاتیه دارو 8/6 برابر پلاسما هست).


4- در صورت لزوم تكرار آزمونها، فاصله وقتی بین تزریقات باید رعایت شود تا كلیرانس دارو به طور طبیعی انجام گیرد.


مصرف در كودكان: بی‌ضرری و اثر‌بخشی مصرف دارو در كودكان كوچكتر از دو سال ثابت نشده هست.


مصرف در شیردهی: ترشح این دارو در شیر مشخص نیست.


اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: ماده حاجب، aramagnetic.


طبقه‌بندی درمانی: داروی كمك تشخیصی (اختلالات مغزی، اختلالات نخاعی).


طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
نام‌های تجاری: agnevist
عوارض جانبی
اعصاب مرکزی: بر‌آشفتگی، سر‌گیجه،‌ تشنجات، سر درد.


دستگاه گوارش: خشكی دهان، افزایش ترشح بزاق دهان، درد معده، تهوع، هستفراغ.


قلبی ـ عروقی: كمی شدید فشارخون، گشاد شدن عروق (گرم شدن و بر‌افروختگی پوست).


سایر عوارض: واكنش آلرژیك (بثورات پوستی یا كهیر، خس‌خس سینه، تنگی نفس یا اشكال در تنفس)، احساس سردی در محل تزریق، احساس زنگ زدن در گوشها.اشكال دارویی:
اشكال دارویی:
Injection: 469 mg/ml
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: ماده حاجب، aramagnetic.


طبقه‌بندی درمانی: داروی كمك تشخیصی (اختلالات مغزی، اختلالات نخاعی).


طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
نام‌های تجاری: agnevist
عوارض جانبی
اعصاب مرکزی: بر‌آشفتگی، سر‌گیجه،‌ تشنجات، سر درد.


دستگاه گوارش: خشكی دهان، افزایش ترشح بزاق دهان، درد معده، تهوع، هستفراغ.


قلبی ـ عروقی: كمی شدید فشارخون، گشاد شدن عروق (گرم شدن و بر‌افروختگی پوست).


سایر عوارض: واكنش آلرژیك (بثورات پوستی یا كهیر، خس‌خس سینه، تنگی نفس یا اشكال در تنفس)، احساس سردی در محل تزریق، احساس زنگ زدن در گوشها.


برگرفته از : دارونما .


پزشک اونلاین در تاریخ 15 مهر ماه سال 1393 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


94 out of 100 based on 84 user ratings 1234 reviews