موارد و عوارض مصرف <b>تیروفیپان هیدروکلراید (Tirofiban Hydrochloride)</b> چیست؟ منع مصرف و تداخل


موارد و عوارض مصرف تیروفیپان هیدروکلراید (Tirofiban Hydrochloride) چیست؟ منع مصرف و تداخل
    موارد و عوارض مصرف تیروفیپان هیدروکلراید (Tirofiban Hydrochloride) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی تیروفیپان هیدروکلراید چیست؟

پاسخ :


موارد و عوارض مصرف هیدروکسی کلروکین سولفات (Hydroxychloroquine Sulfate) چیست؟ منع مصرف و تداخل

1:موارد و عوارض مصرف هیدروکسیزین (Hydroxyzine HCl) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی هیدروکسیزین

موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف

موارد و عوارض مصرف ایبوپروفن (Ibuprofen) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی ایبوپروفن
در تركیب با هپارین برای درمان سندرم كرونری حاد (CS) شامل بیمارانی كه تحت درمان دارویی، C یا آتركتومی برنامه می‌گیرند.


موارد و عوارض مصرف ایمی پرامین (Imipramine HCI) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی ایمی پرامین


موارد و عوارض مصرف انسولین (Insulin) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی انسولین چیست؟
بزرگسالان: ابتدا دوز سرشار mcg/kg/min 4/0 به مدت 30 دقیقه انفوزیون وریدی شده و سپس با دوز mcg/kg/min 1/0 به مدت 12 تا 24 ساعت پس از اونژیوپلاستی یا آتركتومی ادامه می‌یابد.


موارد و عوارض مصرف اینترفرون گاما-1ب (Interferon Gama-1b) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی اینترفرون


موارد و عوارض مصرف ایزونیازید (Isoniazid (INH )) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی ایزونیازید
تعدیل دوز: در كلیرانس كراتینین كمتر از ml/min 30، دوز سرشار mcg/kg/min 2/0 و دوز نگهدارنده mcg/kg/min 05/0 باید هستفاده شود (50% دوز عادی).


موارد و عوارض مصرف ایتراکونازول (Itraconazole) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی ایتراکونازول

عوارض جانبی:
عوارض جانبی
اعصاب مرکزی: گیجی، تب، سردرد.


قلبی ـ عروقی: برادیكاردی، دیسكسیون شریان كرونر، ادم، واكنش وازو واگال.


دستگاه گوارش: تهوع، خونریزی مخفی.


ادراری ـ تناسلی: درد لگن.


خونی: خونریزی، ترومبوسیتوپنی.


عضلانی ـ اسكلتی: درد پا.


پوست: تعریق.


سایر عوارض: خونریزی در محل كاتتر شریانی.


مسمومیت و درمان
مصرف بیش از حد باعث خونریزی می‌شود.

درمان باید برپايه شرایط بالینی بیمار صورت گیرد؛ انفوزیون دارو باید قطع شده یا تعدیل شود.

همودیالیز دارو را برداشت می‌كند.


تداخل دارویی:
تداخل دارویی
مصرف هموقت داروهای ضد انعقاد و ضد پلاكت مثل وارفارین، كلوپیدوگرل، دی‌پیریدامول، هپارین، NSIDها، ترومبولیتیك‌ها و تیكلوپیدین با تیروفیبان ممكن هست خطر خونریزی را افزایش دهد.


لووتیروكسین و امپرازول ممكن هست كلیرانس كلیوی تیروفیبان را افزایش دهند.


مکانیسم اثر:
مکانیسم اثر
اثر مهار كنندة تجمع پلاكتی: تیروفیبان با مهار رسپتورهای G IIb/IIIa بر روی پلاكتها، مانع اتصال فیبرینوژن به این رسپتورها شده و تجمع پلاكتها را مهار می‌نماید.


موارد منع مصرف و احتیاط:
موارد منع مصرف و احتیاط
موارد منع مصرف: حساسیت به دارو یا اجزای فرمولاسیون؛ مصرف هموقت یكی دیگر از مهار كننده‌های G IIb/IIIa؛ خونریزی داخلی فعال؛ سابقه خونریزی طی 30 روز اخیر یا سابقه خونریزی داخل جمجمه؛ نئوپلاسم داخل جمجمه‌ای؛ مالفورماسیون شریانی ـ وریدی یا اونوریسم؛ سابقه ترومبوسیتوپنی ناشی از این دارو؛ سابقه سكته مغزی طی 30 روز اخیر یا سابقه سكته هموراژیك؛ داشتن علایمی به نفع دیسكسیون آئورت؛ پر فشار خونی شدید (فشار خون سیستولیك < mm g 180 یا فشار دیاستولیك < mm g 110)؛ پریكاردیت حاد؛ سابقه جراحی بزرگ یا ترومای فیزیكی شدید طی ماه اخیر.


موارد احتیاط: شمارش پلاكتی كمتر از mm3/150000، رتینوپاتی هموراژیك، بیمارانی كه به طور مزمن دیالیز می‌شوند.


عوارض جانبی:
عوارض جانبی
اعصاب مرکزی: گیجی، تب، سردرد.


قلبی ـ عروقی: برادیكاردی، دیسكسیون شریان كرونر، ادم، واكنش وازو واگال.


دستگاه گوارش: تهوع، خونریزی مخفی.


ادراری ـ تناسلی: درد لگن.


خونی: خونریزی، ترومبوسیتوپنی.


عضلانی ـ اسكلتی: درد پا.


پوست: تعریق.


سایر عوارض: خونریزی در محل كاتتر شریانی.


مسمومیت و درمان
مصرف بیش از حد باعث خونریزی می‌شود.

درمان باید برپايه شرایط بالینی بیمار صورت گیرد؛ انفوزیون دارو باید قطع شده یا تعدیل شود.

همودیالیز دارو را برداشت می‌كند.


اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: اونتاگونیست رسپتور G IIb/IIIa پلاكتی.


طبقه‌بندی درمانی: مهاركننده تجمع پلاكتی.


طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده B
نام‌های تجاری: ggrastat
ملاحظات اختصاصی
1- دارو نباید با غلظت بیش از mcg/ml 50 انفوزیون شود.


2- دارو را می‌توان با هپارین از یك كاتتر تجویز نمود.


3- در حین مصرف این دارو، هستفاده از كاتترهای شریانی، وریدی و ادراری، لوله نازوگاستریك و تزریق عضلانی باید به حداقل ممكن برسد.

لاین وریدی نباید از رگهای غیر قابل فشار مثل وریدهای ساب‌كلاوین و ژوگولار گرفته شود.


4- بیشترین قسمت خونریزی دهنده لاین شریان فمورال می‌باشد.

پیش از خارج نمودن كاتتر از رگ، تجویز هپارین باید به مدت 3 تا 4 ساعت قطع شده و a به زیر 45 ثانیه رسیده باشد.

حداقل 4 ساعت قبل از ترخیص بیمار از بیمارستان، هموستاز محل خروج كاتتر باید حاصل شده باشد.


5- پیش از شروع درمان، 6 ساعت پس از تجویز دوز سرشار و نیز در طول درمان به صورت روزانه، gb، هماتوكریت و شمارش پلاكتی باید پایش شود.


نكات قابل توصیه به بیمار
بیمار باید هرگونه احساس ناراحتی یا فشار در سینه یا سایر عوارض را به پزشك نقل كند.


مصرف در كودكان: اثربخشی و ایمنی دارو تأیید نشده هست.


مصرف در شیردهی: ترشح دارو در شیر مشخص نیست.

شیردهی یا مصرف دارو باید قطع شود.


اثر بر آزمایشهای تشخیصی
ممكن هست باعث كاهش سطح gb و هماتوكریت و شمارش پلاكتی شود.اشكال دارویی:
اشكال دارویی:
Injection, Solution: 0.25mg/ml, 50ml, 0.25mg/ml, 25ml
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: اونتاگونیست رسپتور G IIb/IIIa پلاكتی.


طبقه‌بندی درمانی: مهاركننده تجمع پلاكتی.


طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده B
نام‌های تجاری: ggrastat
ملاحظات اختصاصی
1- دارو نباید با غلظت بیش از mcg/ml 50 انفوزیون شود.


2- دارو را می‌توان با هپارین از یك كاتتر تجویز نمود.


3- در حین مصرف این دارو، هستفاده از كاتترهای شریانی، وریدی و ادراری، لوله نازوگاستریك و تزریق عضلانی باید به حداقل ممكن برسد.

لاین وریدی نباید از رگهای غیر قابل فشار مثل وریدهای ساب‌كلاوین و ژوگولار گرفته شود.


4- بیشترین قسمت خونریزی دهنده لاین شریان فمورال می‌باشد.

پیش از خارج نمودن كاتتر از رگ، تجویز هپارین باید به مدت 3 تا 4 ساعت قطع شده و a به زیر 45 ثانیه رسیده باشد.

حداقل 4 ساعت قبل از ترخیص بیمار از بیمارستان، هموستاز محل خروج كاتتر باید حاصل شده باشد.


5- پیش از شروع درمان، 6 ساعت پس از تجویز دوز سرشار و نیز در طول درمان به صورت روزانه، gb، هماتوكریت و شمارش پلاكتی باید پایش شود.


نكات قابل توصیه به بیمار
بیمار باید هرگونه احساس ناراحتی یا فشار در سینه یا سایر عوارض را به پزشك نقل كند.


مصرف در كودكان: اثربخشی و ایمنی دارو تأیید نشده هست.


مصرف در شیردهی: ترشح دارو در شیر مشخص نیست.

شیردهی یا مصرف دارو باید قطع شود.


اثر بر آزمایشهای تشخیصی
ممكن هست باعث كاهش سطح gb و هماتوكریت و شمارش پلاكتی شود.


برگرفته از : دارونما .


پزشک اونلاین در تاریخ 13 تیر ماه سال 1393 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


70 out of 100 based on 80 user ratings 730 reviews