موارد و عوارض مصرف <b>جنتامایسین سولفات (Gentamicin Sulfate (Systemic))</b> چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی


موارد و عوارض مصرف جنتامایسین سولفات (Gentamicin Sulfate (Systemic)) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی
    موارد و عوارض مصرف جنتامایسین سولفات (Gentamicin Sulfate (Systemic)) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی جنتامایسین سولفات چیست؟

پاسخ :


موارد و عوارض مصرف دهیدرو ارگاتامین مسیلات (Dihydroergotamine Mesylate) چیست؟ منع مصرف و تداخل

1:موارد و عوارض مصرف کلسیم فولینات (Calcium Folinate ( Lucovorine)) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی

موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف

موارد و عوارض مصرف کلرفنیرامین (Chlorpheniramine Maleate) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی کلرفنیرامین
الف) عفونت‌های وخیم ناشی از ارگانیسم‌های حساس.


موارد و عوارض مصرف سلاپسیتابین (Capecitabine) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی سلاپسیتابین


موارد و عوارض مصرف کلومیفن سیترات (Clomiphene Citrate) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی کلومیفن
بزرگسالان دارای كلیه سالم: مقدار mg/kg/day 3 در مقادیر منقسم هر هشت ساعت تزریق عضلانی یا انفوزیون وریدی می‌شود (این مقدار در 200-50 میلی‌لیتر از محلول نمكی نرمال یا دكستروز پنج % رقیق شده ، طی 120-30 دقیقه انفوزیون می‌شود).


موارد و عوارض مصرف کلسیم پنتوتنات (Calcium Pantothenate) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی کلسیم
این دارو را ، در صورت لزوم، می‌توان به صورت تزریق وریدی مستقیم مصرف كرد.


موارد و عوارض مصرف اکسیکودون (Oxycodone) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی اکسیکودون
در عفونت‌های خطرناك، ممكن هست تا مقدار mg/kg/day 5 در 4-3 مقدار منقسم مصرف شود.


موارد و عوارض مصرف کلستیرامین (Cholestyramine) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی کلستیرامین

كودكان دارای كلیه سالم: مقدار mg/kg/day 5/2-2 هر هشت ساعت تزریق عضلانی یا انفوزیون وریدی می‌گردد.


شیرخواران و نوزادان بزرگتر از یك هفته و دارای كلیه سالم: مقدار mg/kg 5/2 هر هشت ساعت تزریق عضلانی یا انفوزیون وریدی می‌شود.


نوزادان كوچكتر از یك هفته: مقدار mg/kg 5/2 هر 12 ساعت تزریق عضلانی یا انفوزیون وریدی می‌شود.

برای انفوزیون وریدی ، دارو در محلول نمكی نرمال یا دكستروز پنج % رقیق شده و طی 120-30 دقیقه انفوزیون می‌شود.


ب) مننژیت.


بزرگسالان: درمان سیستمیك مانند موارد ذكر شده هست.

همچنین، می‌توان مقدار mg /day 8-4 را به داخل غلاف طناب نخاعی تزریق كرد.


كودكان: درمان سیستمیك مانند موارد ذكر شده هست.

همچنین می‌توان mg/day 2-1 به داخل غلاف طناب نخاعی تزریق كرد.


پ) پیشگیری از اوندوكاردیت در جراحی‌ها و روش‌های تشخیصی- درمانی دستگاه ادراری - تناسلی یا گوارشی.


بزرگسالان: مقدار mg/kg 5/1 ، 30 دقیقه قبل از جراحی و 6 ساعت سپس اون تزریق عضلانی یا وریدی می‌شود.

این دارو با آمپی‌سیلین مصرف می‌شود.


كودكان: مقدار mg/kg 2 ، 30 دقیقه قبل از جراحی و 6 ساعت سپس اون تزریق عضلانی یا وریدی می‌شود.

این دارو با آمپی‌سیلین مصرف می‌شود.


ت) عفونت‌های باكتریایی اولیه و ثانویه، سوختگی‌های سطحی، زخم‌های پوستی، پارگی عفونی، گزیدگی حشرات یا زخم‌های جراحی كوچك.


بزرگسالان و كودكان بزرگتر از 1 سال : مقدار اندكی از دارو را با یا بدون پوشش با گاز ، 3 یا 4 بار در روز به آرامی روی پوست بمالید.


ث) بیماری التهابی لگن (ID).


بزرگسالان: شروع با mg/kg 2 عضلانی یا وریدی، سپس mg/kg 5/1 هر 8 ساعت.


مقدار مصرف در نارسایی كلیه: مقدار مصرف نوبت اول مانند مقدار مصرف بیماران دارای كلیه سالم هست.

فواصل و مقادیر مصرف بعدی برپايه آزمون عملكرد كلیه و غلظت خونی دارو تعیین می‌شود.

حداكثر غلظت سرمی دارو باید بین mcg/ml 10-4 و حداقل غلظت سرمی باید بین mcg/ml 2-1 نگه داشته شود.


روش دیگر مصرف، تجویز مقادیر mg/kg 1 و تنظیم فواصل مصرف برپايه سطح پایدار كراتینین سرم هست :
فواصل وقتی مصرف دارو (ساعت) = 8 × (ml 100/ mg) كراتینین.


توجه: به دلیل اینکه این‌ دارو با دیالیز قابل برداشت می‌باشد، بیماران تحت درمان با همودیالیز نیاز به تنظیم دوز دارو دارند.


حفظ سطوح درمانی دارو در خون سپس همودیالیز.


بزرگسالان: مقدار mg/kg 7/1-1 سپس هر دیالیز تزریق عضلانی یا انفوزیون وریدی می‌شود.


كودكان: مقدار mg/kg 5/2-2 سپس هر دیالیز تزریق عضلانی یا انفوزیون وریدی می‌شود.


مكانیسم اثر
اثر ضد باكتری: جنتامایسین باكتری‌كش هست.

این دارو با جزء‌ 30S ریبوزوم‌های باكتری پیوند یافته و ساخت پروتئینها ی باكتری را مهار می‌ كند.

طیف اثر این دارو شامل بسیاری از ارگانیسم‌های گرم منفی هوازی (از جمله اكثر گونه‌های سودوموناس آئروژینوزا) و بعضی از ارگانیسم‌های گرم مثبت هوازی هست.

جنتامایسین ممكن هست بر بعضی از گونه‌های باكتریایی مقاوم به سایر آمینوگلیكوزیدها مؤثر باشد.

گونه‌های باكتریایی مقاوم به جنتامایسین ممكن هست نسبت به توبرامایسین، نتیلمایسین یا آمیكاسین حساس باشند.


فارماکوکینتیک
جذب: جذب جنتامایسین از دستگاه گوارش بسیار كم هست.


پخش: سپس تزریق، به‌طور گسترده در بدن انتشار می‌یابد.

نفوذ این دارو به داخل مایع مغزی- نخاعی (CSF)، حتی در حالت التهاب مننژ، كم هست.

تزریق داخل بطنی این دارو غلظت زیادی در سرتاسر سیستم اعصاب مركزی ایجاد می‌كند.

پیوند پروتئینی این دارو بسیار كم هست.

از جفت عبور می‌كند.


متابولیسم: متابولیزه نمی‌شود.


دفع: عمدتاً از راه ادرار و از طریق فیلتراسیون گلومرولی دفع می‌شود.

مقادیر كمی از این دارو ممكن هست در صفرا و شیر مادر ترشح شود.

نیمه عمر دفع این دارو در بزرگسالان 3-2 ساعت هست.

نیمه عمر دارو در بیماران مبتلا به آسیب شدید كلیوی ممكن هست به 60-24 ساعت برسد.
مکانیسم اثر:
موارد منع مصرف و احتیاط
موارد منع مصرف : حساسیت شناخته شده نسبت به جنتامایسین یا آمینوگلیكوزیدهای دیگر، مانند نئومایسین.


موارد احتیاط: درمان سیستمیك در نوزادان، كودكان، بیماران مسن، بیماران با نارسایی كلیه، اختلالات عصبی- عضلانی ، هیپوكلسمی و اختلالات شنوایی با احتیاط انجام شود.


موارد منع مصرف و احتیاط:
عوارض جانبی
اعصاب مرکزی: گیجی، اونسفالوپاتی، تب، سردرد، لتارژی، بی حسی، نوروپاتی محیطی، تشنج.


قلبی ـ عروقی: هیپوتانسیون.
چشم، گوش: تاری دید، سمیت شنوایی.


خون: اونمی، ائوزینوفیلی، گرانولوسیتوپنی، لکوپنی، ترومبوسیتوپنی.


عضلانی- اسکلتی: لرزش عضله، سندرم شبه میاستنی گراو.


پوست: تحریك خفیف پوستی، احتمال حساسیت به نور، درماتیت تماسی آلرژیك، خارش، راش، كهیر.


دستگاه گوارش: تهوع، هستفراغ.


ادراری- تناسلی: مسمومیت كلیوی.


سایر عوارض: واكنش‌های ناشی از حساسیت مفرط.

اونافیلاكسی، درد در محل تزریق، افزایش رشد میكروارگانیسم‌های غیر حساس.


مسمومیت و درمان
تظاهرات بالینی: مسمومیت گوشی، كلیوی، عصبی- عضلانی.


درمان: دارو را می‌توان به وسیله همودیالیز یا دیالیز صفاقی از بدن خارج كرد.

تجویز املاح كلسیم یا داروهای ضد كولین هستراز انسداد عصبی- عضلانی را بر می‌گرداند.اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: آمینوگلیكوزید.


طبقه‌بندی درمانی: ضد باكتری.


طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده D
ملاحظات اختصاصی
حداكثر غلظت سرمی بیش از mcg/ml 10 و حداقل غلظت سرمی بیش از mcg/ml 2 در طولانی‌مدت ، خطر مسمومیت را افزایش می‌دهد.


جهت تزریق داخل نخاعی از فرمولاس یون بدون پرزرواتیو هستفاده شود.


جذب سیستمیک ناشی از هستفاده زیادی فرم موضعی، می‌ تواند ایجاد سمیت سیستمیک کند.


مصرف در کودکان: به علت رشد ناکافی کلیه و طولانی مدت شدن نیمه عمر سرمی دارو، در نوزادان نارس و فول - ترم با احتیاط و با دوزاژ کمتر مصرف شود.


مصرف در شیردهی: مقدار جزئی از دارو وارد شیر می‌ شود.

به علت خطر عوارض جانبی جدی، بیمار باید با شیر دادن یا مصرف دارو را قطع کند.


مصرف در بارداری: دارو می‌ تواند عوارض کشنده ایجاد کند.

در دوران بارداری تنها در عفونت‌های شدید و تهدیدنماينده حیات که در اونها از داروهای با خطر کمتر نمی‌ توان هستفاده کرد یا مؤثر نیستند ، می‌ توان از جنتامایسین هستفاده کرد.اشكال دارویی:
اشكال دارویی:
Injection: 40 mg/ml, 1ml, 10 mg/ml, 2ml, 40 mg/ml, 2ml
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: آمینوگلیكوزید.


طبقه‌بندی درمانی: ضد باكتری.


طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده D
ملاحظات اختصاصی
حداكثر غلظت سرمی بیش از mcg/ml 10 و حداقل غلظت سرمی بیش از mcg/ml 2 در طولانی‌مدت ، خطر مسمومیت را افزایش می‌دهد.


جهت تزریق داخل نخاعی از فرمولاس یون بدون پرزرواتیو هستفاده شود.


جذب سیستمیک ناشی از هستفاده زیادی فرم موضعی، می‌ تواند ایجاد سمیت سیستمیک کند.


مصرف در کودکان: به علت رشد ناکافی کلیه و طولانی مدت شدن نیمه عمر سرمی دارو، در نوزادان نارس و فول - ترم با احتیاط و با دوزاژ کمتر مصرف شود.


مصرف در شیردهی: مقدار جزئی از دارو وارد شیر می‌ شود.

به علت خطر عوارض جانبی جدی، بیمار باید با شیر دادن یا مصرف دارو را قطع کند.


مصرف در بارداری: دارو می‌ تواند عوارض کشنده ایجاد کند.

در دوران بارداری تنها در عفونت‌های شدید و تهدیدنماينده حیات که در اونها از داروهای با خطر کمتر نمی‌ توان هستفاده کرد یا مؤثر نیستند ، می‌ توان از جنتامایسین هستفاده کرد.


برگرفته از : دارونما .


پزشک اونلاین در تاریخ 18 آذر ماه سال 1393 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


88 out of 100 based on 48 user ratings 298 reviews