موارد و عوارض مصرف <b>آنزاتاکس (ابتاکسل) (Paclitaxel)</b> چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی <b>آنزاتاکس


موارد و عوارض مصرف آنزاتاکس (ابتاکسل) (Paclitaxel) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی آنزاتاکس
    موارد و عوارض مصرف آنزاتاکس (ابتاکسل) (Paclitaxel) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی آنزاتاکس (ابتاکسل) چیست؟

پاسخ :


موارد و عوارض مصرف دکستروز الکل (Dextrose and Ethanol) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی دکستروز

1:موارد و عوارض مصرف فلوراید (Flouride) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی فلوراید چیست؟

موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف

موارد و عوارض مصرف مولتی ویتامین (Multivitamin) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی مولتی
الف) سرطان متاستاتیك تخمدان سپس شكست شیمی درمانی مرحله اول یا سپس اون.


موارد و عوارض مصرف مولتی ویتامین و آهن (Multivitamin Plus Iron) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی


موارد و عوارض مصرف مولتی ویتامین و مینرال (Multivitamin Plus Mineral) چیست؟ منع مصرف و تداخل
بزرگسالان: هر سه هفته، مقدار 135 یا 175 طی سه ساعت تزریق وریدی می شود.


موارد و عوارض مصرف نیکوتینیک اسید (Nicotinic Acid) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی نیکوتینیک
دوره‌های بعدی درمان نباید تا رسیدن تعداد نوتروفیلها به حداقل 1500 و تعداد پلاكتها به حداقل 10000 شروع شود.


موارد و عوارض مصرف رینگر (Pinger) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی رینگر چیست؟


موارد و عوارض مصرف فسفات (Phosphate) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی فسفات چیست؟
ب) كارسینوم پستان سپس شكست درمان تركیبی شیمی درمانی برای بیماری متاستاتیك یا عود بیماری طی 6 ماه از شیمی درمانی (درمان قبلی باید شامل یك اونتراسیكلین باشد، ‌مگر اونكه از لحاظ بالینی منع شده باشد).


بزرگسالان: مقدار 175 طی سه ساعت هر سه هفته تزریق وریدی می‌شود.


مكانیسم اثر
اثر ضد نئوپلاسم: پاكلی تاكسل از دپلیمریزه شدن میكروتوبولهای سلولی جلوگیری كرده و در نتیجه سامان دهی طبیعی دوباره شبكه میكروتوبولی ضروری برای میتوز و سایر عملكردهای حیاتی سلولی را مهار می‌كند.


عوارض جانبی:
ملاحظات اختصاصی
واكنشهای شدید حساسیت مفرط كه با تنگی نفس، كمی فشار خون، ‌اونژیوادم ‌و كهیر منتشر مشخص می‌شود، در دو % بیماران تحت درمان با این دارو بروز كرده هست.

به منظور كاهش میزان بروز یا شدت این واكنشها، ‌به بیماران قبل از مصرف پاكلی تاكسل كورتیكواستروئید (مانند دگزامتازون) و اونتی هیستامین (مانند دیفن هیدرامین)، و اونتاگونیست گیرنده (مانند سایمتیدین یا رانیتیدین) تجویز شود.


بیمارانی كه به این دارو حساسیت مفرط شدید دارند نباید از این دارو هستفاده كنند.


در بیمارانی كه طی درمان با پاكلی تاكسل دچار نوتروپنی شدید (تعداد نوتروفیل كمتر از 500 به مدت یك هفته یا بیشتر) یا نوروپاتی شدید محیطی می‌شوند، ‌در دوره‌های بعدی درمان مقدار مصرف باید حدود 20 % كاهش یابد.

میزان بروز و شدت مسمومیت عصبی و خونی با مقدار مصرف، بخصوص بیش از 190، افزایش می‌یابد.


مسمومیت مغز هستخوان شایع ترین عارضه هست كه باعث محدودیت مصرف می شود.

اندازه گیری تعداد سلولهای خونی به طور مكرر طی درمان ضروری هست.

در موارد شدید، تجویز گلبولهای قرمز متراكم یا انتقال پلاكت ضروری هست.

اقدامات احتیاطی در مورد احتمال خونریزی به عمل آید.


در صورت بروز اختلالات هدایتی قابل ملاحظه طی درمان با پاكلی تاكسل، درمان مناسب و پیگیری مداوم قلبی طی درمانهای بعدی با دارو انجام شود.


طی آماده كردن و مصرف پاكلی تاكسل احتیاط لازم رعایت شود؛ هستفاده از دستكش توصیه شده هست.

در صورت تماس محلول با پوست، ‌فوراً پوست با آب و صابون به طور كامل شسته شود.

در صورت تماس دارو با غشاهای مخاطی، ‌این غشاها كاملاً با آب شسته شوند.

تمام موارد هستفاده شده با برچسب «خطر شیمی درمانی» مشخص شوند.


داروی غلیظ پیش از انفوزیون رقیق شود.

محلولهای سازگار با دارو عبارت اند از محلول تزریقی كلرور سدیم 0.9 %، ‌دكستروز پنج %، ‌دكستروز پنج % و كلرور سدیم 0.9 %، ‌و دكستروز پنج % در محلول رینگرلاكتات، غلظت نهایی محلول باید mh/ml 1.2-0.3 باشد.

محلولهای رقیق شده تا 27 ساعت در دمای اتاق پایدار هستند.


محلولهای انفوزیون در ظرفهای شیشه ای تهیه و نگهداری شوند.

محلول رقیق نشده نباید با كیسه‌ها یا لوله‌های پلیوینیل كلراید برای تزریق وریدی تماس داشته باشد.

محلول رقیق شده در بطریهای شیشه‌ای یا پلی پروپیلین، یا كیسه‌های پلی پروپیلین یا پلیولفین نگهداری شوند.

هنگام انفوزیون از ستهای پلیاتیلن و فیلتر دارای غشای میكروپوروس كوچكتر از 0.22 میكرون هستفاده شود.


سپس شروع انفوزیون پیگیری مداوم وضعیت بیمار به مدت 30 دقیقه لازم هست.

در سراسر طول انفوزیون پیگیری دقیق انجام شود.


نكات قابل توصیه به بیمار
به دلیل خطر دارو بر روی جنین، ‌از بارداری طی درمان با این دارو خودداری كنید.


در اكثر بیماران، آلوپسی، ظاهر می‌شود.


علائم و نشانه‌های نوروپاتی محیطی، مانند احساس گزش، ‌سوزش، ‌یا بیحسی در اندامهای انتهایی را فوراً اطلاع دهید.

اگرچه نشانه‌های خفیف شایع هستند، نشانه‌های شدید به طور ناشایعی عارض می‌شوند.

كاهش مقدار مصرف ممكن هست ضروری باشد.


مصرف در كودكان: بی ضرری و اثربخشی این دارو در كودكان ثابت نشده هست.


مصرف در شیردهی: به دلیل خطر بروز واكنشهای جانبی شدید در نوزادان شیرخوار، شیردهی در دوران مصرف این دارو توصیه نمی‌شود.


تداخل دارویی:
اثر بر آزمایشهای تشخیصی
پاكلی تاكسل نتیجه آزمونهای خونی را تغییر می‌دهد، زیرا اثر سركوب كننده فعالیت مغز هستخوان دارد.


مکانیسم اثر:
فارماكوكینتیك
پخش: حدود 98-89 % به پروتئینهای سرم پیوند می‌یابد.


متابولیسم: ممكن هست در كبد متابولیزه شود.


دفع: دفع این دارو در انسانها كاملاً مشخص نشده هست.


موارد منع مصرف و احتیاط:
تداخل دارویی
در صورت مصرف سیس پلاتین قبل از پاكلیتاكسل، ‌امكان سركوب فعالیت مغز هستخوان بیشتر خواهد بود.


كتوكونازول ممكن هست متابولیسم پاكلی تاكسل را مهار كند.

این دو دارو به طور هموقت با احتیاط تجویز شود.


عوارض جانبی:
ملاحظات اختصاصی
واكنشهای شدید حساسیت مفرط كه با تنگی نفس، كمی فشار خون، ‌اونژیوادم ‌و كهیر منتشر مشخص می‌شود، در دو % بیماران تحت درمان با این دارو بروز كرده هست.

به منظور كاهش میزان بروز یا شدت این واكنشها، ‌به بیماران قبل از مصرف پاكلی تاكسل كورتیكواستروئید (مانند دگزامتازون) و اونتی هیستامین (مانند دیفن هیدرامین)، و اونتاگونیست گیرنده (مانند سایمتیدین یا رانیتیدین) تجویز شود.


بیمارانی كه به این دارو حساسیت مفرط شدید دارند نباید از این دارو هستفاده كنند.


در بیمارانی كه طی درمان با پاكلی تاكسل دچار نوتروپنی شدید (تعداد نوتروفیل كمتر از 500 به مدت یك هفته یا بیشتر) یا نوروپاتی شدید محیطی می‌شوند، ‌در دوره‌های بعدی درمان مقدار مصرف باید حدود 20 % كاهش یابد.

میزان بروز و شدت مسمومیت عصبی و خونی با مقدار مصرف، بخصوص بیش از 190، افزایش می‌یابد.


مسمومیت مغز هستخوان شایع ترین عارضه هست كه باعث محدودیت مصرف می شود.

اندازه گیری تعداد سلولهای خونی به طور مكرر طی درمان ضروری هست.

در موارد شدید، تجویز گلبولهای قرمز متراكم یا انتقال پلاكت ضروری هست.

اقدامات احتیاطی در مورد احتمال خونریزی به عمل آید.


در صورت بروز اختلالات هدایتی قابل ملاحظه طی درمان با پاكلی تاكسل، درمان مناسب و پیگیری مداوم قلبی طی درمانهای بعدی با دارو انجام شود.


طی آماده كردن و مصرف پاكلی تاكسل احتیاط لازم رعایت شود؛ هستفاده از دستكش توصیه شده هست.

در صورت تماس محلول با پوست، ‌فوراً پوست با آب و صابون به طور كامل شسته شود.

در صورت تماس دارو با غشاهای مخاطی، ‌این غشاها كاملاً با آب شسته شوند.

تمام موارد هستفاده شده با برچسب «خطر شیمی درمانی» مشخص شوند.


داروی غلیظ پیش از انفوزیون رقیق شود.

محلولهای سازگار با دارو عبارت اند از محلول تزریقی كلرور سدیم 0.9 %، ‌دكستروز پنج %، ‌دكستروز پنج % و كلرور سدیم 0.9 %، ‌و دكستروز پنج % در محلول رینگرلاكتات، غلظت نهایی محلول باید mh/ml 1.2-0.3 باشد.

محلولهای رقیق شده تا 27 ساعت در دمای اتاق پایدار هستند.


محلولهای انفوزیون در ظرفهای شیشه ای تهیه و نگهداری شوند.

محلول رقیق نشده نباید با كیسه‌ها یا لوله‌های پلیوینیل كلراید برای تزریق وریدی تماس داشته باشد.

محلول رقیق شده در بطریهای شیشه‌ای یا پلی پروپیلین، یا كیسه‌های پلی پروپیلین یا پلیولفین نگهداری شوند.

هنگام انفوزیون از ستهای پلیاتیلن و فیلتر دارای غشای میكروپوروس كوچكتر از 0.22 میكرون هستفاده شود.


سپس شروع انفوزیون پیگیری مداوم وضعیت بیمار به مدت 30 دقیقه لازم هست.

در سراسر طول انفوزیون پیگیری دقیق انجام شود.


نكات قابل توصیه به بیمار
به دلیل خطر دارو بر روی جنین، ‌از بارداری طی درمان با این دارو خودداری كنید.


در اكثر بیماران، آلوپسی، ظاهر می‌شود.


علائم و نشانه‌های نوروپاتی محیطی، مانند احساس گزش، ‌سوزش، ‌یا بیحسی در اندامهای انتهایی را فوراً اطلاع دهید.

اگرچه نشانه‌های خفیف شایع هستند، نشانه‌های شدید به طور ناشایعی عارض می‌شوند.

كاهش مقدار مصرف ممكن هست ضروری باشد.


مصرف در كودكان: بی ضرری و اثربخشی این دارو در كودكان ثابت نشده هست.


مصرف در شیردهی: به دلیل خطر بروز واكنشهای جانبی شدید در نوزادان شیرخوار، شیردهی در دوران مصرف این دارو توصیه نمی‌شود.


اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: ضد میکروتوبول.


طبقه‌بندی درمانی: ضد نئوپلاسم.


طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده D
نام‌های تجاری: nzatax,betaxel,Genexol
عوارض جانبی
اعصاب مركزی:‌ نوروپاتی محیطی.


قلبی ـ ‌عروقی: برادیكاردی، كمی فشار خون، ‌KG غیر طبیعی.


دستگاه گوارش: ‌تهوع، هستفراغ، اسهال، موكوزیت.


خون: نوتروپنی، ‌لكوپنی، ترومبوسیتوپنی، ‌كم خونی، ‌خونریزی.


كبد:‌ افزایش سطح اونزیم های كبدی.


سایر عوارض: واكنشهای حساسیت مفرط (اونافیلاكسی)، آلوپسی، درد عضلانی، ‌درد مفصلی، فلبیت، سلولیت در محل تزریق، عفونت.


مسمومیت و درمان
تظاهرات بالینی: سركوب فعالیت مغز هستخوان، مسمومیت عصب محیطی، ‌موكوزیت.


درمان: هیچ پادزهر خاصی برای موارد مصرف بیش از حد پاكلی تاكسل مشخص نشده هست.اشكال دارویی:
اشكال دارویی:
Injection: 6 mg/ml, 5ml, 6 mg/ml, 16.7ml, 6 mg/ml, 25ml, 6 mg/ml, 50ml
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: ضد میکروتوبول.


طبقه‌بندی درمانی: ضد نئوپلاسم.


طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده D
نام‌های تجاری: nzatax,betaxel,Genexol
عوارض جانبی
اعصاب مركزی:‌ نوروپاتی محیطی.


قلبی ـ ‌عروقی: برادیكاردی، كمی فشار خون، ‌KG غیر طبیعی.


دستگاه گوارش: ‌تهوع، هستفراغ، اسهال، موكوزیت.


خون: نوتروپنی، ‌لكوپنی، ترومبوسیتوپنی، ‌كم خونی، ‌خونریزی.


كبد:‌ افزایش سطح اونزیم های كبدی.


سایر عوارض: واكنشهای حساسیت مفرط (اونافیلاكسی)، آلوپسی، درد عضلانی، ‌درد مفصلی، فلبیت، سلولیت در محل تزریق، عفونت.


مسمومیت و درمان
تظاهرات بالینی: سركوب فعالیت مغز هستخوان، مسمومیت عصب محیطی، ‌موكوزیت.


درمان: هیچ پادزهر خاصی برای موارد مصرف بیش از حد پاكلی تاكسل مشخص نشده هست.


برگرفته از : دارونما .


پزشک اونلاین در تاریخ 3 فروردین ماه سال 1393 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


94 out of 100 based on 64 user ratings 514 reviews